svasdssvasds

ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนชุมชนฝ่าโควิด -19

01 ก.พ. 2564 เวลา 8:08 น. 178

ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนของชุมชนหนุนความยั่งยืน ผลักดัน ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 สานต่อโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน


นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  โดยส่งเสริมชุมชนที่อาศัยรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี  2562-2566) และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน (ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2563 – 2566)  ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นการสร้างแหล่งอาหารในระดับชุมชน 

ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนชุมชนฝ่าโควิด -19

ซีพีเอฟใช้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนการตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินโครงการได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยของชุมชน และจะเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป     

นายประทีป อ่อนสลุง ชาวบ้านตำบลโคกสลุง ในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ กล่าวว่า ในช่วงของการดำเนินโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติ ระยะที่หนึ่ง (ปี 2562-2563) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการครอบคลุม 7 หมู่บ้าน มีผลผลิตผักเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ครัวเรือนมีรายได้จากการจำหน่ายผักเพิ่มขึ้นตามไปด้วยสำหรับครัวเรือนที่ปลูกผักไว้บริโภคเองสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด 19 รอบแรก ต้นปี 2563 และการระบาดรอบใหม่ ชุมชนไม่ได้รับผลกระทบเรื่องอาหารเพราะมีผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัยเพียงพอบริโภค       
ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนชุมชนฝ่าโควิด -19       
ปี 2564 เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ มีแผนขยายจำนวนสมาชิก เพิ่มปริมาณผลผลิตผัก เพิ่มชนิดและจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจากสมาชิกเพื่อส่งเข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามวิถีภูมิปัญญาชุมชน จากปัจจุบันที่มีชนิดของเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับจากสมาชิก 45 ชนิด อาทิ มะเขือยาวม่วงพราว มะเขือไข่เต่า มะเขือหยดน้ำทิพย์ มะเขือคางกบ มะเขือเทศสีดา  ถั่วฝักยาวแดง ถั่วฝักยาวสีม่วง กระเจี๊ยบมณีแม่โจ้ เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ปลอดสารไว้ขยายพันธุ์และกระจายไปยังชุมชนอื่นๆ โดยในอนาคตธนาคารเมล็ดพันธุ์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย  
  

ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนชุมชนฝ่าโควิด -19

ด้าน นายกีรติศักดิ์ สุวรรณธนะกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 โคกสลุง ในฐานะประธานโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปล่อยปลาลงเขื่อน กล่าวว่า  โครงการปล่อยปลาลงเขื่อนเป็นโครงการที่ซีพีเอฟสนับสนุนการเรียนรู้และอุปกรณ์การเพาะพันธุ์ปลา พร้อมกับนำประสบการณ์จากการดำเนินธุรกิจมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาให้สมาชิกของโครงการฯ รวมทั้งการอนุบาลปลาก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอัตรารอดของปลา ทำให้มีปริมาณปลาเพิ่มขึ้น   ชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายปลา จากเดิมที่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 7,000-9,000 บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 3,000 - 4,000 บาท ชุมชนในพื้นที่เองได้ประโยชน์จากการมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์  โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโควิด 19  

ซีพีเอฟ ตั้งกองทุนหมุนเวียนหนุนชุมชนฝ่าโควิด -19     

โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นโครงการที่ซีพีเอฟสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของชุมชน ต่อยอดจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ซึ่งในปี  2564-2568 เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ  มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพื้นที่เขาพระยาเดินธงรวม 7,000 ไร่