svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

‘ใส่ใจ – ก้าวหน้า – ไว้ใจ’ 3 เสาหลักยูโอบี พัฒนาศักยภาพบุคลากร

25 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมด้วยทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ธนาคารยูโอบี จึงชู 3 เสาหลัก "ความใส่ใจ (Care) ความก้าวหน้า (Growth) และความไว้ใจ (Trust)" ช่วยองค์กรพัฒนาบุคลากรได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมมีทักษะเฉพาะตัวที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองหลายๆ ด้าน

"ศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ธนาคารจึงมีโปรแกรม ยูโอบี พลัส ยู (UOB+you) ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาของธนาคารที่เรายึดมั่นเป็นหลักในการบริหารงานและบริหารคน ที่เน้นในสามหลักสำคัญคือ ความใส่ใจ ความก้าวหน้า และความไว้ใจ โดยเราตระหนักว่า องค์กรควรส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ช่วยให้ทุกคนเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมไปถึงชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมให้ทุกคน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

‘ใส่ใจ – ก้าวหน้า – ไว้ใจ’ 3 เสาหลักยูโอบี พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ยูโอบี พลัส ยู’ (UOB+you) นับเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวระหว่าง UOB ในฐานะองค์กรที่จ้างงาน และ You ในฐานะพนักงาน โดยประกอบด้วยสามเสาหลัก ความใส่ใจ ความก้าวหน้า และความไว้ใจ

ความใส่ใจ – การดูแลพนักงานไม่ได้มุ่งแต่เพียงเสริมสร้างความมั่นคงและทักษะอาชีพเท่านั้น โดย ยูโอบีจะมองรอบด้าน ครอบคลุมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พนักงานควรมี work-life balance ต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สิ่งเหล่านี้คือความใส่ใจหนึ่งในพื้นฐานสำคัญที่จะต้องสร้างให้มั่นคงและแข็งแรง ก่อนที่ธนาคารจะส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องงานและอาชีพ

‘ใส่ใจ – ก้าวหน้า – ไว้ใจ’ 3 เสาหลักยูโอบี พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ความก้าวหน้า – ยูโอบีมุ่งพัฒนาพนักงานทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เมื่อองค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ พนักงานเองจะต้องแสดงศักยภาพและขยายขีดความสามารถของตนเองให้ดีที่สุด โดยโปรแกรมพัฒนาและเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งทักษะด้านเทคนิคการทำงาน (technical skills) ทักษะทางอารมณ์ (soft skills) และที่สำคัญในบริบทปัจจุบันคือการติดอาวุธและทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ครอบคลุมพนักงานทุกสายงานและทุกระดับไม่เว้นแม้แต่ระดับผู้บริหารหน่วยงาน

ความไว้ใจ – เพราะความไว้ใจเชื่อใจเริ่มต้นได้จากการพูดคุย ยูโอบีจึงสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารสนทนาภายในองค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร เมื่อวัฒนธรรมและบริบทองค์กรเอื้อให้เกิดการพูดคุย ออกความคิดเห็น และแบ่งปัน พนักงานจะทำงานงานได้ดี โปร่งใสและซื่อตรง ซึ่งจะทำให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุดของตัวเอง

‘ใส่ใจ – ก้าวหน้า – ไว้ใจ’ 3 เสาหลักยูโอบี พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ในฐานะนายจ้างควรมอบปัจจัยพื้นฐาน คำมั่นสัญญาที่จะดูแลใส่ใจพนักงานทั้งในเรื่องส่วนตัว และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อจะดึงศักยภาพของพนักงานออกมาให้มากที่สุด โดยมุ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ในขณะเดียวกัน พนักงานเมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว ต้องเต็มที่กับโอกาสและความท้าทายที่ได้รับ เคารพและปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร สุดท้ายควรประพฤติตัวอย่างสมเกียรติและรักษามาตรฐานสูงสุดของตัวเอง นอกจากศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้สร้างความแตกต่างและเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองในฐานะบุคลากรขององค์กร โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมว่าจะมาแทนที่ได้เลย

‘ใส่ใจ – ก้าวหน้า – ไว้ใจ’ 3 เสาหลักยูโอบี พัฒนาศักยภาพบุคลากร