คนละครึ่งเฟส3 รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เช็กรายละเอียดเงื่อนไข ตรวจสอบชัดๆ ที่นี่

01 มิ.ย. 2564 | 17:01 น.

คนละครึ่งเฟส3 รับเงินเยียวยา 3,000 บาท เช็กรายละเอียดคุณสมบัติเงื่อนไข หลัง ครม.อนุมัติอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบชัดๆ ที่นี่ที่เดียว

ในที่สุดเมื่อวานนี้ (1มิ.ย.) คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส 3 อย่างเป็นทางการ การอนุมัติในครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลัง ได้เสนอ ครม.พิจารณาเพื่อเป็นมาตรการเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

มาตรการเยียวยา 4 โครงการ ใช้งบประมาณวงเงิน 1.4 แสนล้านบาท หนึ่งในนั้นมี คนละครึ่งเฟส3 รวมอยู่ด้วย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส3

 • ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวนไม่เกิน 31 ล้านคนจะได้สิทธิสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม  สินค้าและค่าบริการทั่วไป จากภาครัฐร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยแบ่งการใช้สิทธิเป็น 2 รอบ  รอบละ 3 เดือน โดยจะได้รับสิทธิรอบละ 1,500 บาท  รวมได้รับสิทธิ 3,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สำหรับผู้ลงทะเบียนเดิมหรือผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านG-Wallet แล้วลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือ เว็บไซต์www.คนละครึ่ง.com

ส่วนผู้ลงทะเบียนใหม่ ให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

นอกจากนี้ ประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการฯจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการดังกล่าว

เงื่อนไขของโครงการ

 • ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แต่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรีอไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยัน
 • ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้วเพื่อป้องกันการสวมสิทธิจากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าขอองบัตรประจำตัวประขาขน

ผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยสัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็น

ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่ข้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม หรือร้านธงฟ้าฯ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ โดยไม่รวมถึงสินค้าสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ

2.ผู้ประกอบการบริการ ต้องเป็นผู้ประกอบการ

สัญชาติไทยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นผู้ประกอบการบริการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมซนเมืองฯ

หรือวิสาหกิจชุมชนฯ มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง และตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเกทรถ

ที่ตรวจสอบได้ เช่น รถสามล้อถีบ เป็นต้น

3.ผู้ประกอบการประเกทบริการด้านขนสงสาธารณะ ต้อง

เป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยไม่ใช่นิติบุคคล โดยเป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และ รถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4.ผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และ เรือโดยสารสาธารณะ

เงินคนละครึ่งเฟส3 คนละ 3,000 บาท

 • โครงการคนละครึ่งเฟส 3 หรือ ระยะ 3 ให้วงเงินคนละ 3,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน

กลุ่มเป้าหมายรวม 31 ล้านคน

 • ผู้ที่เข้าโครงการเฟส 1 และ เฟส 2 จำนวน 15 ล้านคน ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติ
 • เปิดลงทะเบียนใหม่ 16 ล้านคน
 • ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3 วันแรก 14 มิ.ย.64
 • ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

รายละเอียดโอนเงินคนละครึ่งเฟส3

 • โดยช่วงแรกโอนเงินเดือน ก.ค. - ก.ย.64 จำนวน 1,500 บาท
 • งวดที่สองเดือน ต.ค. - ธ.ค. 64 อีก 1,500 บาท
 •  วงเงินรวมกว่า 93,000 ล้านบาท

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

 • โครงการคนละครึ่งเฟส3 จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 186,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ขยายตัวร้อยละ0.55

ข่าวที่เกี่ยวข้อง