เช็กคำสั่ง ผ่อนคลายล็อกดาวน์ ธุรกิจ-กิจกรรมต่างๆตามพรก.ฉุกเฉิน ที่นี่

01 พ.ค. 2563 เวลา 12:26 น.8.9k

​​​​​​​เปิดคำสั่งนายกฯ ตามพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์” ธุรกิจ กิจกรรมอะไรเปิดให้บริการได้บ้าง มีเงื่อนไขอย่างไร ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา  9 แห่งพระราชกำหนดกำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 6) ผ่อนคลาย ล็อกดาวน์ ให้ดําเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่าง เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ตลอดจนด้าน การออกกําลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ 

ข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน ผ่อนคลาย “ล็อกดาวน์”ธุรกิจ-กิจกรรม

คำสั่งคลายล็อกดาวน์ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ให้ผ่อนผันให้สถานประกอบการหรือกิจกรรมที่เคยถูกสั่งปิด  เปิดดำเนินการได้ภายเงื่อนไขตามที่ทางการกำหนด ดังนี้

1.การผ่อนคลาย ล็อกดาวน์กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ดังนี้

- การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย แต่ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นํากลับไปบริโภคที่อื่น

ประกาศฉบับนี้มีเงื่อนไขว่าหากมีการเปิดให้ใช้บริการในสถานที่ ก็จะต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการ

สําหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจําหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทําการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น

ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนํากลับไป บริโภคที่อื่น

- ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และ ตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และ ผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชําระราคาสินค้า

-ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผมสําหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอยผม แต่งผม แต่ต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

2. กิจกรรมด้านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพ มีการผ่อนคลาย ล็อกดาวน์ ดังนี้

-โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรม หรือ สถานพยาบาลทุกประเภท

-สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ จัดแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าว เปิดให้บริการได้แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักกเณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

-สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้ง เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือ เป็นการแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวเปิดให้บริการได้แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักกเณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

-สวนสาธารณะ ลาน - พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา ให้เปิดได้เฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยาน หรือการออกกําลังกาย

-สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 

ทั้งนี้เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวนฺ มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกัน โรคตามที่ทางราชการกําหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายผู้เกี่ยวข้องตลอดจนจัดระบบอื่น ๆ ให้เป็นไปตามคําแนะนํา เงื่อนไข และเงื่อนเวลา ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกําหนด

เช่น การให้เข้าใช้บริการโดยนัดหรือแจ้งล่วงหน้าการไม่ให้ผู้ใช้บริการหลายคนรออยู่ในสถานที่เดียวกัน การจํากัดจํานวน ผู้ใช้บริการในแต่ละคราว และเวลาการเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและ ให้คําแนะนํา หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการป้องกัน การแพร่ของโรค ให้เสนอผู้มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่นั้นเฉพาะราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง