ลาวประกาศเงื่อนไข ฉีดวัคซีน Pfizer

19 มิ.ย. 2564 เวลา 5:25 น.19.1k

ลาวประกาศเงื่อนไข ฉีดวัคซีน Pfizer ในลาว ต้องมีหลักฐานแสดงตัวตน

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์

ได้ประกาศเงื่อนไขการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer Biontech ใน สปป.ลาว

ตามประกาศคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 สปป.ลาว ที่  3619/สพก. ลงวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2021 และประกาศศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้กำหนดให้ฉีดวัคซีน Pfizer Biontech เฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่ -80 องศาเซลเซียส โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะรับการฉีดวัคชีนดังกล่าวประกอบด้วย

1. บุคคลอายุ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น โดยต้องแสดงเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำมะโนครัว ซึ่งสามารถระบุอายุ

2. ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น พนักงานรัฐ แพทย์ ผู้ที่ทำงานที่จุดผ่านแดนสากล ผู้ที่มีการเดินทางต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้รับวัคนชนิดอื่น โดยต้องแสดงเอกสารยืนยันการทำงาน

3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ทางเดินหายใจ ตับ มะเร็ง ฯลฯ ซึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนชนิดอื่น ต้องแสดงเอกสารยืนยันประวัติการรักษา

สำหรับคนต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นให้แสดงเอกสารยืนยันการทำงานประกอบการขอรับการฉีดวัคซีนดังกล่าว

นอกจากนี้ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ที่ 15/นย. ลงวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2021 ขณะนี้สปป.ลาวคงการปิดด่าน โดยอนุญาตให้เดินทางเข้า สปป.ลาว ได้เฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นที่ได้รับอนุญาตจาก

คณะเฉพาะกิจฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

17 มิถุนายน 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง