17 เมษายน 2021

โปรดเกล้าฯครั้งใหญ่ 69 ศาสตราจารย์สถาบันอุดมศึกษา

25 Feb 2021 16:27 น.
อ่าน 3,045 ครั้ง

โปรดเกล้าฯครั้งใหญ่ 69 ศาสตราจารย์สถาบันอุดมศึกษา

โปรดเกล้าฯ ครั้งใหญ่ 69 ศาสตราจารย์ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี และผู้บริหาร ก.การอุดมศึกษาฯ


ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 67 ราย ศาสตราจารย์พิเศษ(ศ.พิเศษ) 2 ราย นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี เป็นต้น อว.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ของ อว. ดังต่อไปนี้ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้แก่ นางอารีย์  วชิรวราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้แก่ นายวุฒิสาร  ตันไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ นายสมบูรณ์ สุขสำราญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ นายโชติช่วง  พันธุเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ นายสุรพงษ์  โสธนะเสถียร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ นายเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต

โปรดเกล้าฯครั้งใหญ่ 69 ศาสตราจารย์สถาบันอุดมศึกษาประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 แห่ง ดังนี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 7 ราย มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 15 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 11 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 11 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 11 ราย สถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน 7 ราย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 10 ราย

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้แก่ นายชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้แก่ นายประสงค์  รุ่งแสง

อธิการบดี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่ นายสุชาติ

เซี่ยงฉิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่ นายชุมพล  เสมาขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แก่ นางทัศนา ศิริโชติ

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ศาสตราจารย์นิธิ มหานนท์

ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้แก่ นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง

ศาสตราจารย์ จำนวน 67 ราย ได้แก่

 1.รองศาสตราจารย์นิพนธ์  ทวีชัย สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554

2.รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558

3. รองศาสตราจารย์สามารถ  ภคกษมา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

4. รองศาสตราจารย์ นาวาตรีหญิง ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารังสีวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560

5. รองศาสตราจารย์มนเทียร  มโนสุดประสิทธิ์ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

6. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ เทียมเก่า สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาประสาทวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

7. รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์  วัฒนธร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสรีรวิทยา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561

8. รองศาสตราจารย์วารุณี  หวัง สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

9. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย วิริยะไกรกุล สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

10. รองศาสตราจารย์วิฑูรย์  โล่ห์สุนทร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 0 กันยายน 2561

11. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  พาราสุข สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมีทฤษฎี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561

12. รองศาสตราจารย์วรณพ วิยกาญจน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

13. รองศาสตราจารย์ใจทิพย์  ณ สงขลา สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

14. รองศาสตราจารย์บังอร เสรีรัตน์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 

15. รองศาสตราจารย์วาทินี  สุขมาก สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2561

16. รองศาสตราจารย์รุธิร์  พนมยงค์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

17. รองศาสตราจารย์สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ สังกัดสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2562

18. รองศาสตราจารย์ปานฉัตท์  อินทร์คง สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562

19. รองศาสตราจารย์งามทิพย์ ภู่วโรดม สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

20. รองศาสตราจารย์วิวรรธน์ อัครวิเชียร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ตั้งแต่วันที่ 2 4 สิงหาคม 2560

21. รองศาสตราจารย์ภาวพันธ์  ภัทรโกศล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่  4 กันยายน 2561

22. รองศาสตราจารย์ฐิตินันท์  พงษ์สุทธิรักษ์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561

23. รองศาสตราจารย์สุมาลี วงษ์วิฑิต สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2561

24. รองศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2562

25. รองศาสตราจารย์เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ สังกัดคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558

26. รองศาสตราจารย์ดวงมณี  จงรักษ์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560

27. รองศาสตราจารย์นันทนา กสิตานนท์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

28. รองศาสตราจารย์อรวรรณ  เลาห์เรณู สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

29. รองศาสตราจารย์นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

30. รองศาสตราจารย์วราภรณ์ จุลปานนท์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561

31. รองศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมีทฤษฎี ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561

32. รองศาสตราจารย์ภวิดา  ปานะนนท์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2561

33. รองศาสตราจารย์ชวลิต  รัตนธรรมสกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562

34. รองศาสตราจารย์ทศวรรษ  สีตะวัน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

35. รองศาสตราจารย์พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562

36. รองศาสตราจารย์ดุจเดือน พันธุมนาวิน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563

37. รองศาสตราจารย์รมิดา  วัฒนโภคาสิน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่  28  กันยายน  2559

38. รองศาสตราจารย์จารุณี  วงศ์ลิมปิยะรัตน์ สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่  22 สิงหาคม  2560

39. รองศาสตราจารย์ธเนศ  วงศ์ยานนาวา  สังกัดคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  28  กันยายน  256 0

40. รองศาสตราจารย์อรรถกฤต  ปัจฉิมนันท์  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม  2561

41. รองศาสตราจารย์ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 8  สิงหาคม  2561

42. รองศาสตราจารย์มานะ  ศรียุทธศักดิ์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่  18  กันยายน  2560

43. รองศาสตราจารย์รุ่งทิพย์  ชวนชื่น  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข ตั้งแต่วันที่  22  มีนาคม  2561

44. รองศาสตราจารย์ธนินี  สหกิจรุ่งเรือง สังกัดคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  ตั้งแต่วันที่   5  กันยายน  2561

45. รองศาสตราจารย์พิษณุพงศ์  กาญจนพยนต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาธรณีวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม  2561

 46. นายแอนโทนี่  เอ็ดเวิร์ด วอเทอร์ส สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561

47. รองศาสตราจารย์วิษณุ  มีอยู่ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่  4 กันยายน 2562

48. รองศาสตราจารย์ธานินทร์  สิทธิวิรัชธรรม ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่  5 พฤศจิกายน 2561

49. รองศาสตราจารย์วิบูลย์  ศรีเจริญชัยกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2560


50. รองศาสตราจารย์อาณัติ  เรืองรัศมี  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่  1 4 สิงหาคม 2561

51. รองศาสตราจารย์นิศานาถ  ไตรผล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561

52. รองศาสตราจารย์เนาวนิตย์  สงคราม สังกัดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาครุศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2561

53. รองศาสตราจารย์ณรงค์  ขันตีแก้ว สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน  2561

54. รองศาสตราจารย์นฤมล  นิราทร สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560

55. รองศาสตราจารย์ศากุน บุญอิต  สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

56. รองศาสตราจารย์พงษ์เทพ  สันติกุล สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561

57. รองศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีวเคมี  ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561

58. รองศาสตราจารย์วรวิทย์  จิตติถาวร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561

59. รองศาสตราจารย์ศรีเลิศ  โชติพันธรัตน์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2561

60. รองศาสตราจารย์ทศพล  ปิ่นแก้ว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562

61. รองศาสตราจารย์นิธิมา  รัตนสิทธิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัย มหิดล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2560

62. รองศาสตราจารย์เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน 2561

63. รองศาสตราจารย์เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2561

64. รองศาสตราจารย์วิทยา  เงินแท้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561

65. รองศาสตราจารย์สันติ  ภัยหลบลี้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลก  ตั้งแต่วันที่6 มิถุนายน 2561

66. รองศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  เอื้อมเก็บ  สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ตั้งแต่วันที่  2 4 กันยายน 2561

67. รองศาสตราจารย์อานนท์  ชัยพานิช สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  และ 2. รองศาสตราจารย์วันชัย  ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม  2563

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend