"คลายล็อก" เฟส 4 ดื่มสุราในร้าน มีเงื่อนไขอย่างไร

13 มิ.ย. 2563 เวลา 17:00 น.21.1k

ตรวจสอบ เช็ก คำสั่งศบค. ยกเลิกเคอร์ฟิว ผ่อน "คลายล็อกดาวน์" เฟส 4 อนุญาต "ดื่มสุรา - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์" ในร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร มีเงื่อนไขอย่างไร

กรณีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) ผ่อนคลายล็อกดาวน์ เฟส 4 หลังประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดังนี้

การอนุญาตให้บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไปหรือในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้วให้สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

มาตรการหลัก มาตรการเสริม

1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม แนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ 3/2563 ข้อ 1 ก. ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และหมายเหตุแนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

แนวปฏิบัติ "คลายล็อกเฟส 4 " เงื่อนไขกิจการที่เปิดต้องปฏิบัติ

อัพเดท "พรก.ฉุกเฉิน" "เคอร์ฟิว" "คำสั่ง ศบค." ล่าสุดที่นี่

เช็กที่นี่ "ยกเลิกเคอร์ฟิว" 5ทุ่ม คืนวันที่ 14 มิ.ย. พร้อมรายละเอียด6ข้อ

2. การจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ เฉพาะบุคคลที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยจำหน่ายได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 23.00 น. ทั้งนี้ ให้งดจำหน่ายในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

3.ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชั่น ลดราคา ขายพ่วง พนักงานเชียร์เบียร์ โฆษณา

4.ให้งดการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 เช่น ชายหาด สวนสาธารณะของทางราชการ ฯลฯ

5. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับ แอนด์ เรสเตอรอง (Pub & Restaurant) ที่เน้นการให้บริการ เพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก ยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

"คลายล็อก" เฟส 4 ดื่มสุราในร้าน  มีเงื่อนไขอย่างไร

ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง