"จังหวัดน่าน” เฮ นำร่องปลดล็อก เปิดแผนก-ร้าน “ขายเครื่องไฟฟ้า”

24 เม.ย. 2563 เวลา 2:39 น.3.6k

"จังหวัดน่าน" ได้เฮเป็นจังหวัดแรก ผลพวงไม่เจอคนติดโควิดตั้งแต่ต้น ปลดล็อกเปิดจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า ทั้งในห้างและร้านค้า แต่ต้องมีมาตรการคุมเข้มการระบาด

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงนามในประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด 19 ฉบับที่ 4 

ระบุว่า ตามที่จังหวัดน่านได้มีประกาศลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต สํานักงานของห้างฯ และธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 1  เมษายน 2563 

และต่อมาได้มีประกาศลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัดและเบียดเสียดในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ออกไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากมีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เสนอขอให้จังหวัดน่าน พิจารณาอนุญาตให้เปิดจําหน่ายสินค้า “กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า” ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านได้พิจารณา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นว่าสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ใช้ในการอํานวยความสะดวกดํารงชีวิต ของประชาชน จึงมีความเห็นชอบให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจําหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนั้น เพื่ออํานวยความสะดวกดํารงชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่าน

จึงได้กําหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เปิดจําหน่ายสินค้า กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ให้ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่จําหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดโดยเคร่งครัด 

อาทิ 1.ให้ทําความสะอาด โดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้ กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง รวมทั้งลูกค้าและผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้า

3. ให้บุคคลตามข้อ 2 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยา ฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปซื้อสินค้า โดยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่จะต้องจัดเตรียมล้างมือ สบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสําหรับบุคคลดังกล่าวด้วย 4. ให้ควบคุมจํานวนลูกค้าหรือผู้มารับบริการมิให้แออัด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับจังหวัดนาน เป็น 1 ในจังหวัดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ชื่นชมมาตลอด เนื่องจากเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเลยแม้แต่รายเดียว ตั้งแต่ต้นที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทย จนถูกจัดอยู่ใน “กลุ่มจังหวัดสีเขียว” รวมกับอีก 8 จังหวัด 

"จังหวัดน่าน” เฮ นำร่องปลดล็อก เปิดแผนก-ร้าน “ขายเครื่องไฟฟ้า”

"จังหวัดน่าน” เฮ นำร่องปลดล็อก เปิดแผนก-ร้าน “ขายเครื่องไฟฟ้า”

"จังหวัดน่าน” เฮ นำร่องปลดล็อก เปิดแผนก-ร้าน “ขายเครื่องไฟฟ้า”

แท็กที่เกี่ยวข้อง