เทศบาลแสนสุขเยียวยาโควิดครอบครัวละ1พัน เปิดลงทะเบียนถึง20เม.ย.

17 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 น.970

เพจเฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี   โพสต์ข้อความ ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลแสนสุขเยียวยาโควิดครอบครัวละ1พัน เปิดลงทะเบียนถึง20เม.ย.

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น!!

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 -20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้

1.กรอกข้อมูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

2.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ายเอกสาร และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ

3.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ที่ https://www.saensukcity.go.th/…/2391-news-2020-04-17-01.html

*****ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

***เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลข 0-3819-3582

เทศบาลแสนสุขเยียวยาโควิดครอบครัวละ1พัน เปิดลงทะเบียนถึง20เม.ย.

เทศบาลแสนสุขเยียวยาโควิดครอบครัวละ1พัน เปิดลงทะเบียนถึง20เม.ย.

เทศบาลแสนสุขเยียวยาโควิดครอบครัวละ1พัน เปิดลงทะเบียนถึง20เม.ย.

แท็กที่เกี่ยวข้อง