จ.ชัยนาทเปลี่ยนเวลาปิดร้านสะดวกซื้อเป็น22.00- 04.00น.

14 เม.ย. 2563 เวลา 9:02 น.325

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน2563 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชัยนาท ออกคําสั่งจังหวัดชัยนาทที่ 1141/2536 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาปิดร้านสะดวกซื้ออนุสนธิ คําสั่งจังหวัดชัยนาท ที่1467 /2536 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยที่สถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศ ทั่วโลก นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว ประกอบกับได้มีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230๐/ว 2161 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563

 

เรื่อง ข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ให้จังหวัด พิจารณาทบทวนประกาศหรือคําสั่งของจังหวัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับห้วงเวลาให้มีความสอดคล้องกับห้วงเวลา ตามข้อกําหนดดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน


 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 1 ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดชัยนาท จึงเปลี่ยนแปลงเวลาปิดร้านสะดวกซื้อ จากเดิมเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป เป็นเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2554 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตั้งแต่วันที่14 เมษายน พ.ศ.2563จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

จ.ชัยนาทเปลี่ยนเวลาปิดร้านสะดวกซื้อเป็น22.00- 04.00น.

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง