"ป่าตอง"จ่อชัตดาวน์ห้ามปปช.ออกจากบ้าน

31 มี.ค. 2563 เวลา 13:48 น.3.3k

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ออกประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ขอความร่วมมือให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองกักกันตนในที่อยู่อาศัยของตน มีใจความว่า

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COMD 19) ของจังหวัดภูเก็ตมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติต เชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงจําเป็นต้องใช้มาตรการอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและการ ดําเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองกักกันตนในที่อยู่อาศัยของตน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากท่าน มีความประสงค์ให้เทศบาลเมืองป่าตอง ช่วยเหลือด้านอาหารเพื่อการดํารงชีพ สามารถติดต่อขอรับความ ช่วยเหลือ โดยสามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ ได้ที่ งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองป่าตอง หมายเลขโทรศัพท์ 076-34-2079 หรือสํานักการศึกษา เทศบาลเมืองป่าตอง หมายเลขโทรศัพท์ 076-342075  ตามวัน และเวลาราชการ โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการส่งอาหารและน้ําดื่มให้ท่านทุกวัน วันละ 3 มื้อ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง