สถ.สั่งอปท.ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่ม 19 เม.ย.64 ป้องกันโควิดระบาด

17 เม.ย. 2564 เวลา 23:05 น. 2.3k

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งอปท.ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่ 19 เม.ย.64 เป็นต้นไป ป้องกันโควิด-19 ระบาด

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด  เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ถึงท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ระบุว่า


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เรื่อง การยกระดับมาตรการป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 โดยการปรับระดับของพื้นที่ สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้มีมติ ห้ามการใช้อาคารหรือ สถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทํากิจกรรมใดๆ ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ทําให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุปการะ หรือการใช้สถานที่ ตามข้อยกเว้นที่กําหนดไว้ในข้อ 1 ของข้อกําหนด (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ และแนวทางการดําเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖๒/ว ๒๓ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๗ ลงวันที่ 7 มกราคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการต่อไป

                                           สถ.สั่งอปท.ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเริ่ม 19 เม.ย.64 ป้องกันโควิดระบาด