เปิดขั้นตอนลงทะเบียน"แรงงานเราสู้ด้วยกัน"ผู้ประกันตนตรวจโควิดฟรี

14 เม.ย. 2564 เวลา 22:00 น.20.5k

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน"แรงงานเราสู้ด้วยกัน"ประกันสังคมให้ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 ตรวจโควิด-19 ฟรี วันละ 3,000 ราย เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้

ประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจโควิด-19 ฟรีซึ่งผู้ประกันตนที่จะเข้าข่ายได้รับการตรวจคัดกรองโควิดจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข หรือ สปสช. กำหนด

โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้ จำกัดวันละ 3,000 คน และเริ่มตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนนี้

ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายจะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี ได้แก่

1. ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้คือ มีไข้อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงคือ 14 วันก่อนเริ่มป่วยมีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

หรือเดินทางไปยัง-มาจากหรืออยู่อาศัยในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา หรือปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค และแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

2. กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่ที่มีการระบาดมา ไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช. ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช. ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิวตรวจกลุ่มเป้าหมายคือ เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ในระบบประกันสังคม มีขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่1 เข้าเว็บไซต์ https://www.google.com
  • ขั้นตอนที่2 พิมพ์คำว่า"แรงงานเราสู้ด้วยกัน"
  • ขั้นตอนที่ 3  คลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php
  • ขั้นตอนที่4 ผู้ประกันตนกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขพาสปอร์ต กรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วย

ทั้งนี้"แรงงานเราสู้ด้วยกัน"จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

โดยแต่ละวันลงทะเบียนได้วันละ 3,000 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 1,500 คน ช่วงบ่าย 1,500 คน

หากผู้ประกันตนรายใดลงทะเบียนแล้วไม่มาตรวจตามนัดจะต้องลงทะเบียนใหม่ และเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที

ผลการตรวจจะส่งทาง SMS ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

ทั้งนี้จะเริ่มต้นตรวจคัดกรองโควิด-19ฟรี ในวันที่ 17 เมษายนนี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

หากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่งที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มี HQ 200 กว่าเตียง

ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. กำหนด ยังคงสามารถตรวจโควิด-19 ได้ฟรีทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคน

การเพิ่มหน่วยบริการตรวจที่จะเปิดแห่งแรกใน กทม. เป็นการเพิ่มช่องทางหรือทางเลือกหนึ่งเพื่อบริการผู้ประกันตนให้ได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ลดความแออัดหรือรอคิวนาน ซึ่งกระทรวงแรงงานจะพิจารณาเพิ่มหน่วยบริการสำหรับผู้ประกันตนให้มากขึ้นต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง