“นนทบุรี” สั่งเข้มมาตรการคัดกรอง ประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด

07 ม.ค. 2564 เวลา 13:13 น.5.6k

นนทบุรี ออกมาตรการคัดกรองคุมเข้มประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด ย้ำกรอกข้อมูลถูกต้องชัดเจน หวังสกัดโควิด-19 ระลอกใหม่

รายงาข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยถึงมาตรการตรวจคัดกรองบุคคลที่จำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1.ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตผู้เดินทาง

2.สอบถามเหตุผลและความจำเป็นสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทางให้ชัดเจน

3.ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่นหมอชนะของผู้เดินทาง

4.บันทึกข้อมูลผู้เดินทางอย่างละเอียดให้ชัดเจน เช่น ที่อยู่อาศัย จำนวน วันที่ไปและกลับ

 

5.กรณีผู้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปยังพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด (จันทรบุรี  ระยอง  ตราด ชลบุรี  สมุทรสาคร) ดังนี้

5.1 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคลากรในสังกัดหน่วยงานใด ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรอง

5.2กรณีเป็นประชาชนทั่วไปให้นำข้อมูลแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอยู่เพื่อเสนอนายอำเภอพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรอง

5.3กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะหรือกลุ่มแรงงาน  (ยกเว้นแรงงานต่างด้าว) บริษัท/ห้างร้านที่เป็นนายจ้างและจดทะเบียนพาณิชย์ที่จังหวัดนนทบุรี ต้องเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแรงงานเป็นรายบุคคล รวมถึงพนักงานขับรถยนต์/สี/ประเภท/ทะเบียนรถยนต์ ที่ใช้เป็นพาหนะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเสนอให้นายอำเภอในพื้นที่ประกอบการพิจารณาอนุญาตและออกหนังสือรับรอง

 

“นนทบุรี” สั่งเข้มมาตรการคัดกรอง ประชาชนเดินทางเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด

(ประกาศมาตรการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

6.กรณีผู้เดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 5 จังหวัด (จันทรบุรี  ระยอง  ตราด ชลบุรี  สมุทรสาคร) ให้ดำเนินการ ดังนี้

                6.1กรอกข้อมูลผ่านคิวอาร์โค้ด ตามประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยข้อมูลที่แท้จริง

                6.2กักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยงดหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสจากผู้อื่น

                6.3หากพบว่ามีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าติดเชื้อให้ไปพบแพทย์ ณ สถานที่ใกล้ที่สุดทันที พร้อมแจ้งข้อมูลที่แท้จริงให้แพทย์ทราบ

                6.4กรณีที่บ้านพักมีคนอาศัยร่วมกันจำนวนมากหรือมีผู้สูงอายุหรือมีกลุ่มเสี่ยงอยู่ด้วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อนำไปสู่พื้นที่กักกันที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้  และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

7.กรณีเดินทางกลับหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเฝ้าระวังสูงให้กรอกข้อมูลผ่าคิวอาร์โค้ดตามประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ด้วยข้อมูลที่แท้จริง

 

                               

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง