เปิดตัวอย่างแบบฟอร์ม "หนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด" หลังมาตรการคุมเข้มโควิด-19 มีผลแล้ว

07 ม.ค. 2564 เวลา 8:08 น.59.3k

เปิดตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง "หนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด" หลังกระทรวงมหาดไทยออกมมาตรการเข้มควบคุมโรคโควิด-19 มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

จากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยกระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัดเข้มมาตรการคัดกรองการเดินทางพร้อมกำหนดแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด อันได้แก่  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ สมุทรสาคร โดยประชาชนที่ต้องการ "หนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด" สามารถยื่นคำขอและกรอกแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อขอเดินทางข้ามจังหวัดได้ที่ไหนบ้างรายละเอียดมีดังนี้

 

1. ผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้แสดง “เอกสารรับรองความจำเป็น” โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

2. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้ปฏิบัติงานในกิจการกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การศึกษา การขนส่งประชาชน/บุคคลไปสู่ที่เอกทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่” โดยยื่นคำขอต่อผู้ประกอบการ นายจ้าง บริษัท หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 

3. บุคคลที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้แสดง “เอกสารรับรองการติดต่อราชการ” ซึ่งออกโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่บุคคลได้ไปติดต่อราชการ ทั้งนี้ ในกรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน
 

 

หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการ เดินทางข้ามจังหวัด ทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง และแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ


การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนได้บ้าง

  •  ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
  •  พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน

ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง

 

  • หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง
 

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.chonburipr.net/attachments/view

แท็กที่เกี่ยวข้อง