8 พฤษภาคม 2021

“สมุทรสาคร” ห้ามรถโดยสาร "เข้า-ออก" ในพื้นที่แล้ว

27 Dec 2020 16:28 น.
อ่าน 736 ครั้ง

“สมุทรสาคร” ห้ามรถโดยสาร "เข้า-ออก" ในพื้นที่แล้ว

ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ยกระดับสกัดโควิด-19 เข้ม ออกคำสั่ง "ห้าม" เข้า-ออก-หยุด-จอด เพื่อรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ


27 ธันวาคม 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบยอดผู้ติดเชื้อโควิดกระจายในหลายพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครนั้น ความเคลื่อนไหวล่าสุด นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามในคําสั่ง เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารประจําทางในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวแล้ว  

 

ตามที่ได้มีคําสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3583 /2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) อีกทั้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจํากัด วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 53/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 59/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 จึงมีคําสั่งให้ระงับการเดินรถ ห้ามหยุดและจอดรถโดยสารประจําทาง ดังนี้

 

1.การเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามเดินรถเข้าหรือออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

 

2.การเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกําหนดเส้นทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามหยุดและจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร


 กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์ สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจ ให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง

 

สั่ง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

“สมุทรสาคร” ห้ามรถโดยสาร "เข้า-ออก" ในพื้นที่แล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! รัฐสภา อยู่ในไทม์ไลน์ผู้ติดโควิดจากระยอง เข้าประชุม กมธ.

“กาญจนบุรี”ยังอุ่นใจปลอดผู้ติดเชื้อโควิดระลอก 2

ม.ศิลปากร สั่งปิดคณะวิทยาศาสตร์ 5 วัน หลังพบผู้ป่วยติดโควิดเข้าสอบ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend