8 พฤษภาคม 2021

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เป็นสถานที่คุมโควิด

26 Dec 2020 03:30 น.
อ่าน 826 ครั้ง

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เป็นสถานที่คุมโควิด

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง เพื่อใช้เป็นสถานที่สําหรับคุมไว้สังเกตอาการ ตั้งแต่ 25 ธ.ค.63 ถึง 6 ม.ค.64


25 ธันวาคม 2563 เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี โพสต์เผยแพร่เอกสาร คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 3805/2563 ลงนามโดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี สั่ง ปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อำเภอบางบัวทอง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564 และให้ใช้สถานที่ของวัดนี้ เป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ 

 

ตามที่จังหวัดนนทบุรี ได้มีคําสั่งจังหวัดนนทบุรี รวม 20 ฉบับ ที่สั่งให้ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไว้เป็นการชั่วคราว รวมถึงมีการผ่อนปรนคําสั่งสถานที่เป็นการชั่วคราวบางส่วนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ไปแล้ว แต่จากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้ติดเชื้อพำนักอยู่ภายในวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) มากกว่า 1 ราย และภายในวัดยังมีผู้พักอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ประกอบกับวัด มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมิให้กระจายไปในวงกว้างอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 34 (1) และ 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 และข้อ7(1)ของข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ฉบับลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 จึงมีคําสั่งปิดวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สําหรับคุมไว้สังเกตอาการอนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิด ผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เป็นสถานที่คุมโควิด

 

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เป็นสถานที่คุมโควิด

 

ผู้ว่าฯนนทบุรี สั่ง ปิดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ใช้เป็นสถานที่คุมโควิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 13 นนทบุรี พบเชื่อมโยงสมุทรสาคร

ด่วน นนทบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวม 15 ราย

นครสวรรค์เปิดไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่สอง 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend