7 พฤษภาคม 2021

เปิดอุทยาน Recycle และ Social Enterprise

03 Mar 2016 12:09 น.
อ่าน 242 ครั้ง

เปิดอุทยาน Recycle และ Social Enterprise

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เปิดเผยว่า  เป็นประธานได้เปิด "อุทยาน Recycle และ Social Enterprise เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอด และให้ผู้ใช้บริการได้ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลาย เป็นการปลูกจิตสำนึก สร้างความเคยชินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตระหนักในคุณค่าของขยะรีไซเคิล ซึ่งสามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ ก่อให้เกิดสิ่งจูงใจในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงาน ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานอุทยานขยะรีไซเคิล เพื่อพัฒนาศักยภาพคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โดยการจัดบริการสวัสดิการสังคม การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิตใจ รวมถึงการสนับสนุนคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ให้มีงานทำและมีรายได้ โดยได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในโครงการ"ธัญบุรีโมเดล” การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมลดการใช้สารเคมี ดำเนินการนำร่องในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ก่อนขยายผลไปสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอีก 10  แห่งทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร และนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตมาจัดสรรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ จาก "โครงการธัญบุรีโมเดล” ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน จึงได้ริเริ่มการดำเนินงาน "โครงการอุทยานรีไซเคิล” ขึ้นในปีงบประมาณ 2559  นี้

โดยจัดตั้งโรงคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากบริษัท วงษ์พาณิชย์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยังช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ รวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนข้างเคียงในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการคัดแยกสิ่งของเหลือใช้ก่อนนำไปทิ้ง เพื่อให้สิ่งต่างๆได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ลดปริมาณขยะอันก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม และก่อเกิดความตระหนักในคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็น "ทรัพยากร” ซึ่งสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ ตลอดจนการขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งบริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) เทศบาลนครรังสิต เทศบาลตำบลธัญบุรี วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานอุทยานรีไซเคิล เพื่อพัฒนาศักยภาพคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

"การนำขยะมาคัดแยกอย่างถูกวิธี สามารถสร้างประโยชน์และนำกลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิต เพื่อนำกลับ มาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากร รวมถึงลดปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแก้ปัญหาให้ได้ผลในระยะยาวนั้น จึงควรเริ่มจากจุดเล็กๆ เช่น ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ที่ได้ริเริ่มโครงการ "อุทยานรีไซเคิล” ด้วยการปลูกจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ทำให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในหน่วยงาน ส่งผลให้สถานที่สะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีรายได้เสริม จากการบริหารจัดการขยะอีกด้วย”นายพุฒิพัฒน์ กล่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend