22 เมษายน 2021

"ธรรมนัส"ลงพื้นที่เชียงราย เดินหน้าอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

26 Feb 2021 18:38 น.
อ่าน 187 ครั้ง

"ธรรมนัส"ลงพื้นที่เชียงราย  เดินหน้าอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

"ธรรมนัส" ลุยพื้นที่เชียงราย  เดินหน้าอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม ณ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม (ศาลาขาว) อ.เชียงของ จ.เชียงรายโดย โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม เป็นโครงการที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อต่อยอดสืบสานโครงการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการสร้างศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเช่ือมโยงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ และนํ้า โดยกลไกลศูนย์อํานวยการจิตอาสา พระราชทาน ซึ่งมีการดําเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอเชียงของ อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

"ธรรมนัส"ลงพื้นที่เชียงราย  เดินหน้าอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ จะเริ่มศึกษา วิจัย และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วางแผนออกแบบการพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะสวนป่า และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการจําลองป่าหิมพานต์ และศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่า  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการนํ้าและการจัดทําฝายทุกประเภท   ด้านการพัฒนาดิน ดูแลในส่วนของการจัดทําเกษตรขั้นบันได วนเกษตร ตลอดจนการป้องกันการชะล้างหน้าดิน ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม  พัฒนาการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมะสม (GAP) 5) ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ จัดทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และจัดทําศูนย์พัฒนา ปศุสัตว์แบบครบวงจร

"ธรรมนัส"ลงพื้นที่เชียงราย  เดินหน้าอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

ด้านการพัฒนาประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปลาพื้นถิ่น  ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ  จัดทําศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ด้านการท่องเที่ยว จัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend