11 พฤษภาคม 2021

“บ้านปู เน็กซ์” ผนึกภาคีเครือข่ายหนุนแผนพัฒนาขอนแก่น "สมาร์ทซิตี้"

17 Sep 2020 16:25 น.
อ่าน 147 ครั้ง

“บ้านปู เน็กซ์” ผนึกภาคีเครือข่ายหนุนแผนพัฒนาขอนแก่น "สมาร์ทซิตี้"

“บ้านปู เน็กซ์” ร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น” ดันแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ สมาร์ทซิตี้


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า บ้านปู เน็กซ์ ได้ดำเนินการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น โดยจะร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบนิเวศด้านการใช้พลังงานสะอาดที่ครบวงจร อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การวางระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ การศึกษาการนำระบบกักเก็บพลังงานเพื่อเสริมศักยภาพการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

                การพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ การวางระบบสัญจรทางเลือกสาธารณะรองรับส่วนต่อขยายโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา รวมถึงการนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่อื่นๆ มาใช้ในเมืองขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวขอนแก่น และร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นเข้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ตามแผนพัฒนาเมืองฯ

                ทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ มีโครงการสมาร์ทซิตี้ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และดำเนินการอยู่หลายแห่ง และยังมีโซลูชันด้านพลังงานสะอาดที่ครบวงจร ทั้งรูปแบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมถึงมีแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ที่ได้นำอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลการใช้พลังงานสะอาดอย่างแม่นยำ

“บ้านปู เน็กซ์” ผนึกภาคีเครือข่ายหนุนแผนพัฒนาขอนแก่น "สมาร์ทซิตี้"

                ตลอดจนสามารถมอนิเตอร์ และแจ้งเตือนเหตุขัดข้องของระบบฯ หรือไซต์งานได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถวางแผนป้องกันปัญหาได้ล่วงหน้า เพื่อให้ระบบฯ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเชื่อว่าความเชี่ยวชาญ และโซลูชันของบริษัทฯ จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาเมืองขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุด พร้อมช่วยผลักดันให้ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งเมืองต้นแบบด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ครบวงจร“บ้านปู เน็กซ์ จะเริ่มดำเนินการต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยบริษัทฯ เตรียมจะเข้าประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมขอนแก่น เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับโรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดกลาง และขนาดใหญ่”

                นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดขอนแก่น มุ่งมั่นที่จะเป็นแกนหลักของภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่สอดรับกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 4.0 ซึ่งหัวใจสำคัญของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนทั้ง 6 ด้าน

                แผนการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart Citizen) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่งทางหอการค้าจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงทุกภาคส่วน เพื่อให้การพัฒนาเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองฯ รวมถึงมุ่งส่งเสริมการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพ (Infrastructure) และรูปแบบอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (IoT) ให้สอดคล้องกับ ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมต่างๆ ให้ทันสมัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะนำพลังงานสะอาด และเทคโนโลยีด้านพลังงานต่างๆ มาใช้ภายในเมืองขอนแก่นอย่างเป็นรูปธรรม

                นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การใช้พลังงานสะอาดในประเทศไทยใน ปัจจุบัน และอนาคต มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกภาคส่วนเริ่มให้ความสำคัญ และหันมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น พลังงานลม พลังงานจากขยะ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานสะอาดที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่มีแดดตลอดทั้งปี

                


ทั้งนี้ ในฐานะภาคีเครือข่ายฯ จึงมองหาโอกาสที่จะนำพลังงานสะอาดมาใช้กับโครงการพัฒนา Smart City ซึ่งบ้านปู เน็กซ์ จะเข้ามาตอบโจทย์ดังกล่าว เนื่องจากเป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสบการณ์ในแวดวงพลังงานสะอาดมายาวนาน ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงมีโซลูชัน และเทคโนโลยีพลังงานที่หลากหลายครบวงจร จึงเชื่อว่าจะนำมาปรับใช้กับแต่ละพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างเหมาะสม

“สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจะเดินหน้าสร้างการรับรู้ถึงความร่วมมือในครั้งนี้ และส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องพลังงานสะอาดกับเหล่าสมาชิก และคนในชุมชน เพื่อร่วมกันดำเนินงานในทิศทางที่สอดคล้องกัน โดยเชื่อว่าหากความร่วมมือครั้งนี้ เริ่มมีความคืบหน้า อาทิ มีการติดตั้งโซลาร์ หรือระบบโครงข่ายอัจฉริยะ จะสามารถยกระดับสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยสร้าง Smart Environment ที่มีการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง”

                นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด กล่าวว่า เคเคทีที คือ บริษัท ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นลูกหลานชาวขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เติบโตอย่างถูกหลักวิชาการ ตลอดจนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัด ซึ่งในฐานะหนึ่งในภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาจังหวัดขอนแก่นมาโดยตลอด จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ผนึกความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในแวดวงธุรกิจพลังงานสะอาดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่าง บ้านปู เน็กซ์

                และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของแผนพัฒนาสมาร์ทซิตี้ เพราะเทคโนโลยีพลังงานสะอาด คือ ฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมบูรณ์ และมีความยั่งยืน ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริม และปลูกฝังให้ทุกภาคส่วน และคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญ และหันมาใช้พลังงานสะอาดกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ลดมลภาวะ และลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ รวมถึงช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับทางจังหวัด ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend