"คมนาคม" สั่งกพท.เตรียมเปิดประเทศ พ.ย.นี้

14 พ.ค. 2564 | 03:20 น.

"คมนาคม" เดินหน้าเตรียมเปิดประเทศภายในเดือนพ.ย.นี้ สั่งกพท.-ผู้ประกอบการสายการบินเตรียมความพร้อม ด้านกบร.ไฟเขียวอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 5/2564 ว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบการสายการบิน และผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะ (กรมท่าอากาศยาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในการกำหนดมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4/2564 (เดือนพฤศจิกายน 2564) โดยให้เทียบเคียงการกำหนดมาตรการดังกล่าวกับประเทศอื่น ๆ ด้วย

 

 

ทั้งนี้ กบร. รับทราบการรายงานข้อมูลและสถานะของเรื่องการอนุมัติ การอนุญาต หรือการรับรองที่เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการการบินพลเรือน และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผอ.กพท.) ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ โดยแบ่งเรื่องออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. เรื่องที่อยู่ในอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของ กบร. เป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 12 เรื่อง 2.เรื่องที่อยู่ในอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทวงคมนาคม เป็นเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 232 เรื่อง 3.เรื่องที่อยู่ในอำนาจ ผอ.กพท. เป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 818 เรื่อง และเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 2519 เรื่อง ขณะเดียวกันที่ประชุม กบร. ได้สั่งการให้ กพท. เร่งรัดการดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อการอนุมัติ การอนุญาต หรือการรับรองต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป 

 

 

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า ที่ประชุม กบร. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการแก้ไขข้อบกพร่องและแผนดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามโครงการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) และโครงการตรวจสอบการกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP) และการตรวจสอบตามโครงการการประเมินความปลอดภัยการบินระหว่างประเทศ (IASA) ขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA)

 

 

อย่างไรก็ตามกบร. เห็นชอบร่างข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ .. ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ แก้ไขเพิ่มเติม (แก้ไขข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 เกี่ยวกับอายุอากาศยาน) ก่อน กพท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบร. นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือนลงนามต่อไป และเห็นชอบให้แก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับแบบ จำนวน และอายุอากาศยานที่จัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ (เงื่อนไขข้อ 7) ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนแบบมาตรฐาน ที่ กบร. มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่11 มีนาคม 2564 ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจำ และประเภทการทำงานทางอากาศ ก่อนการออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานแนบท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนซึ่งได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุกรายต่อไป