“มีไข้-เพิ่งกลับจากจีน” ไม่ต้องมามหาวิทยาลัย

26 ม.ค. 2563 เวลา 14:44 น.2.2k

ม.แม่ฟ้าหลวง ออกประกาศ คุมเข้มรับมือไวรัสโคโรนา หากใครเพิ่งกลับจากจีนให้ลาพัก 14 วัน 

วันที่ 26 ม.ค. 63 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลงนามออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) ระบุว่า 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน และมีหลักฐานชัดเจนว่า มีผู้ป่วย หรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

1.นักศึกษาและบุคลากรชาวจีนที่ยังพำนักอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ยังคงอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์นับจากวันที่ประกาศ โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดความคืบหน้าเป็นระยะ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักศึกษา ต่อไป

2. นักศึกษาและบุคลากรที่เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังจากวันที่ 18 มกราคม 2563 ขอให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน เป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ และขอให้แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ให้งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4119 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

3. นักศึกษาและบุคลากรที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาขั้นตันทราบ และควรไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4136 และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

4. นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน

5. นักศึกษาและบุคลากรควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการไอจาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นลงมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ

ทั้งนี้ หากนักศึกษาและบุคลากรมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่สงสัยจะติดเชื้อดังกล่าว ขอให้แจ้งงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4119 เวลา 08.00 - 16.00 น. หรือห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4136 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

“มีไข้-เพิ่งกลับจากจีน” ไม่ต้องมามหาวิทยาลัย จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง