สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (44)

29 ธ.ค. 2562 เวลา 8:00 น.1.4k

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3535 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 โดย... บากบั่น บุญเลิศ

 

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

ประวัติศาสตร์การประมูล (44)

 

     ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด

     กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี

​​​​​​​     สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามเรื่องสัญญาในเรื่องข้อพิพาทและการฟ้องร้อง ในข้อ 26. การกำกับดูแลและการตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ

​​​​​​​     26.1 การเข้าไปยังสถานที่ของเอกชนคู่สัญญา (1) เพื่อให้ รฟท.สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนเอกชนคู่สัญญาตกลงยินยอมและให้ความร่วมมือให้ รฟท.หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของ รฟท.เข้าไปตรวจกิจการในสถานที่ทำการของเอกชนคู่สัญญาตามที่ รฟท.กำหนดและมีการแจ้งล่วงหน้าให้เอกชนคู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็นเวลาที่เหมาะสม

​​​​​​​     (2) รฟท.มีสิทธิเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ ที่ประกอบกิจการรถไฟรวมถึงสถานที่ทำการของเอกชนคู่สัญญาในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีเหตุว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับคนโดยสารหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการฯ โดย รฟท.จะแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม

​​​​​​​     26.2 การกำหนดให้เอกชนคู่สัญญาให้ความร่วมมือแก่ รฟท. (1) รฟท.มีสิทธิสั่งให้เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติการใดๆ หรืองดเว้นการปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น

​​​​​​​     (2) เอกชนคู่สัญญามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ รฟท.พนักงานของ รฟท.หรือบุคคลอื่นใดที่ รฟท.กำหนดในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาร่วมลงทุน​​​​​​​

 

     27. เหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญ (1) เหตุการณ์ที่เป็นเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญ เว้นแต่ รฟท.จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงให้เหตุผิดสัญญาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญ

​​​​​​​     (ก) เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในการระดมทุน ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3(2)(ข)

​​​​​​​     (ข) เอกชนคู่สัญญามิได้ดำเนินการอย่างจริงจัง หรือระงับการปฏิบัติการพัฒนาโครงการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญของโครงการเกี่ยวกับรถไฟ เป็นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ (180)วัน ติดต่อกัน

​​​​​​​     (ค) เอกชนคู่สัญญาฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนที่มีสาระสำคัญ ถึงขั้นที่ทำให้เห็นได้ว่าเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถทำการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟได้เสร็จภายในระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1) หรือระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(2)(ก) และเมื่อได้รับแจ้งจาก รฟท.เอกชนคู่สัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ(180)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก รฟท.เกี่ยวกับการผิดสัญญาร่วมลงทุนซึ่งกำหนดให้ทำการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

​​​​​​​     (ง) เอกชนคู่สัญญามิได้ดำเนินงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงให้แล้วเสร็จภายในวันสิ้นสุดระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1)หรือภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 15.1(1)(ฉ)1)ก)

​​​​​​​     (จ) กรณีที่มีการขยายระยะเวลา เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการให้การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ขยายออกไปตามข้อ 15.1(1)(ฉ)1)ก)

​​​​​​​     (ฉ) กรณีที่มีการขยายระยะเวลา เอกชนคู่สัญญามิได้เริ่มต้นการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ (180)วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองการเริ่มให้บริการเดินรถทั้งระบบของแต่ละส่วนนั้น จาก รฟท.​​​​​​​

 

     (ช) เอกชนคู่สัญญาฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนที่มีสาระสำคัญ ถึงขั้นที่ทำให้เห็นได้ว่าเอกชนคู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนและเมื่อได้รับแจ้งจาก รฟท.เอกชนคู่สัญญาไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว (หากสามารถแก้ไขได้) ภายในหกสิบ (60)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก รฟท.เกี่ยวกับการผิดสัญญาร่วมลงทุนและกำหนดให้ทำการแก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

​​​​​​​     (ซ) เอกชนคู่สัญญาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดประจำปีในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12 (ข้อกำหนดเรื่องดัชนีชี้วัด) เป็นระยะเวลาติดต่อกันสาม (3)ปี หรือเอกชนคู่สัญญาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีชี้วัดประจำปี (นอกเหนือจากดัชนีชี้วัดประจำปีในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ) ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 12 (ข้อกำหนดเรื่องดัชนีชี้วัด) เป็นระยะเวลาติดต่อกันห้า (5)ปี

​​​​​​​     (ฌ) เอกชนคู่สัญญาปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ใดๆ ของตนในสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟจนเป็นเหตุให้ รฟท.เห็นว่ามีอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างและมีผลกระทบอย่างรุนแรง และมิได้เข้าดำเนินการแก้ไขเยียวยาการปฏิบัติผิดภาระหน้าที่ดังกล่าวภายในสาม (3)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก รฟท.ให้แก้ไขเยียวยาในกรณีดังกล่าว

​​​​​​​     (ญ) เอกชนคู่สัญญาจงใจปกปิดหรือแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปกปิดข้อมูลรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.2(4) โดยการปกปิดหรือแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จดังกล่าวต้องเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาและเอกชนคู่สัญญาถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

​​​​​​​     (ฎ) เอกชนคู่สัญญาผิดคำรับรองและคำรับประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 23 ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญถึงขนาดว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระสำคัญตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุน

​​​​​​​     (ฏ) เอกชนคู่สัญญาไม่โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้ในโครงการฯ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 7 หรือ

​​​​​​​     (ฐ) เอกชนคู่สัญญาไม่จัดหาหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 มาวางเพิ่มเติมหรือดำเนินการให้จำนวนเงินประกันตามหลักประกันสัญญาตามข้อ 10.1 ซึ่งลดน้อยลงกลับเป็นเท่าเดิมเต็มจำนวน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 10.1 ภายในระยะเวลา 90 วันหลังจากได้รับแจ้งจาก รฟท.ให้แก้ไขการกระทำผิดดังกล่าว

​​​​​​​     อ่านกันดีๆนะครับ ผมตงิดๆว่า จะมีปัญหาในเรื่องแบบนี้หลายข้อเชียวละครับ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (43)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (42)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (40)

แท็กที่เกี่ยวข้อง

columnistไฮสปีด3สนามบินการประมูล