เครือซีพีร่วมสร้างรพ.สต.ซิแบร อมก๋อย เชียงใหม่

23 มิ.ย. 2562 เวลา 7:34 น.2.3k

พนักงานซีพีจิตอาสา ช่วยชาวบ้านซิแบร ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังใหม่ภายใต้งบ 2.13 ล้านบาท คาดพร้อมให้บริการเดือนพ.ย.62 หวังยกระดับคุณภาพชีวิต 741 ครัวเรือน ให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

               นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) พร้อมด้วย นายวิรัตน์  ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวมพลังเพื่อนพนักงานซีพีอาสาในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ ลงพื้นที่บ้านซิแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทดแทนโรงพยาบาลเดิมที่ทรุดโทรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด

นายจอมกิตติเปิดเผยว่า “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชาวซีพีอาสาที่มีใจช่วยเหลือชุมชนสังคม ทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งครั้งนี้ซีพีสนับสนุนงบประมาณ 2,131,500 บาท คาดว่า จะก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีพี่น้องชาวซิแบรกว่า 4,000 คนหรือ 741 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพื่อ การมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์

               นอกจากนั้นเครือซีพียังสนับสนุนให้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีแพทย์เฉพาะทางทุกโรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้พบแพทย์ ตรวจรักษาเหมือนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งจะทำให้ลดเงื่อนไขอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกล รวมทั้งซีพียังเข้าไปดูแลด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร โดยสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวันซึ่งครูและเยาวชนของที่นี่ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันอีกด้วย

น.ส.สุพรรษา มาโน รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซิแบรกล่าวว่า บ้านซิแบรตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากสถานพยาบาลและสาธารณสุขต่าง ๆ เพราะการเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเข้าถึงการรักษาไม่ทันเวลา ซึ่งปี 2561  มีผู้เข้ารับบริการ 1,167 คน เฉลี่ย 38 คนต่อวัน และปี 2562 มีผู้เข้ารับบริการ 1,262 คน เฉลี่ย 42 คนต่อวัน มีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรงพยาบาลมีสภาพทรุดโทรม การสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่เพื่อทดแทนถือเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง