'กองทัพเรือ' ผนึก 'อีอีซี' เปิดเวทีให้ข้อมูล 42 เอกชนไทย-เทศ ซื้อซองประมูล 'อู่ตะเภา'

30 พฤศจิกายน 2561
'กองทัพเรือ' ผนึก 'อีอีซี' เปิดเวทีให้ข้อมูล 42 บริษัทเอกชนไทย-เทศที่ซื้อซองประมูลสนามบินอู่ตะเภา พร้อมทั้งจะพาลงชมพื้นที่ ปูทางคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ยกระดับสนามบินอู่ตะเภาสู่สนามบินระดับโลก513679

- 30 พ.ย. 2561 - พลเรือเอกโสภณ วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแบบและลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา ในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการและเปิดเวทีให้ผู้ซื้อเอกสารได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยมีนักลงทุนที่สนใจซื้อซองข้อเสนอ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ผู้แทนกระทรวงคมนาคม และสื่อมวลชนร่วมงาน กว่า 150 คน

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้มีประกาศจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง เป็น "เขตส่งเสริม : เมืองการบินภาคตะวันออก" (พื้นที่เขตส่งเสริมเมืองการบินฯ) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 กองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จึงได้จัดทำเอกสารเพื่อประกาศเชิญชวนเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมการคัดเลือกเอกชนในโครงการฯ


513680

โดยที่ผ่านมา กองทัพเรือได้เปิดให้เอกชนซื้อซองข้อเสนอไปเมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา จากนั้นจึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงแบบและตอบข้อซักถามอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงประมาณต้นเดือน ก.พ. และจะเปิดให้มีการรับซองข้อเสนอ ณ ห้องประชุม กองทัพเรือ ในช่วงปลายเดือน ก.พ. 2562


513681

สำหรับขอบเขตของการลงทุนในโครงการฯ โดยแบ่งเป็นการออกแบบและก่อสร้าง ตลอดจนการให้บริการและการซ่อมบำรุงรักษาทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) และระบบที่เกี่ยวข้องในสนามบินอู่ตะเภาสำหรับการขึ้นลงและเคลื่อนตัวของอากาศยาน อาคารหอบังคับการบินแห่งที่ 2 (Air Traffic Control Tower) อาคารปฏิบัติการ อาคารสนับสนุน และระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในสนามบินอู่ตะเภาสำหรับการควบคุมการจราจรทางอากาศ และงานหลักที่สนับสนุนการพัฒนาโครงการฯ เช่น อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ศูนย์การขนส่งภาคพื้นดิน (Ground Transportation Centre : GTC) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจราจรสำหรับการให้บริการขนส่งสาธารณะไปสู่สนามบิน ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex) เป็นต้น พื้นที่เขตประกอบการค้าเสรีและเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่องในสนามบินอู่ตะเภา (Cargo Village or Free Trade Zone : FTZ) ศูนย์ธุรกิจการค้าเพื่อพัฒนาพื้นที่ในสนามบินอู่ตะเภา (Commercial Gateway) ระบบสาธารณูปโภคกลาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานของกรมศุลกากร สำนักงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ และงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การบริการด้านการบิน (Non-aeronautical Services) และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยมีระยะเวลาการร่วมลงทุน 50 ปี นับจากวันที่กำหนดให้เอกชนเริ่มการดำเนินโครงการฯ

ภายหลังการประชุมชี้แจงแบบแล้ว จึงพานักลงทุนที่สนใจและสื่อมวลชนลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อให้เห็นพื้นที่จริง ในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจนขึ้น


513684

การเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในครั้งนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนร่วมกันใช้แหล่งเงินทุน ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมาดำเนินงาน การออกแบบ และก่อสร้าง การให้บริการ และการบำรุงรักษาโครงการฯ ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินระดับโลก ซึ่งมีมาตรฐานระดับสูงในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง การให้บริการผู้โดยสาร และด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการพัฒนาพื้นที่ภายในพื้นที่ EEC ให้เป็นเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ของประเทศไทย และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ในระดับภูมิภาค


090861-1927-9-335x503-335x503