สมาคมอสังหาฯไทย ฟังความเห็นภาษีที่ดิน

14 กรกฎาคม 2561
70722be1a สมาคมอสังหาริม ทรัพย์ไทยผนึกสมาคมการผังเมืองไทยระดมแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินกับการออกแบบดาวน์ทาวน์ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหา ริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ... ยังขาดการนำเกณฑ์การออกแบบ ปรับปรุงฟื้นฟูเมืองซึ่งเรียกว่ากฎหมายผังเมือง Form-Based Codes และ LEED-ND ไปใช้ทำให้ขาดมิติการใช้กฎหมายและข้อกำหนดด้านผังเมืองที่มีมาตรฐานเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการพิจารณาลำดับศักย์ของแปลงที่ดินใน downtown ตามเกณฑ์กฎหมายผังเมือง

[caption id="attachment_297984" align="aligncenter" width="384"] พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์[/caption]

โดยร่างพระราชบัญญัติภาษีไม่มีการระบุกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมในแต่ละบริเวณ และขาดมาตรการให้หน่วยงานท้องถิ่นร่วมวางแผนออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ตามเกณฑ์กับภาคเอกชน ทำให้การพัฒนาพื้นที่ดำเนินไปเฉพาะตามแผนของเอกชน โดยที่รัฐไม่สามารถชี้นำการพัฒนา หรือสามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านมูลค่าและด้านการจ้างงานที่ต้องการให้เพิ่มขึ้นในอนาคตได้

นับเป็นความก้าวหน้าของการออกแบบศูนย์เศรษฐกิจที่กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของไทยควรนำมาประยุกต์ใช้ หากรัฐนำแนวทางการออกแบบเมืองไปปฏิบัติ จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 เท่า เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีที่จะสามารถจัดเก็บได้มากกว่า 1.5 เท่า ดังนั้นจึงได้จัดเสวนาวิชาการผังเมืองและการออกแบบเมือง ครั้งที่ 1 เรื่องการวิเคราะห์แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินกับการออกแบบเมืองตาม Form-Based Codes เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจไปเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา

หน้า 31 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 332 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 2561

e-book-1-503x62-7