2 มีนาคม 2021

ที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเห็นชอบแผนงานปี 60-61

29 Sep 2016 15:08 น.
อ่าน 39 ครั้ง

ที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเห็นชอบแผนงานปี 60-61

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Working Committee on Capital Market Development หรือ WC-CMD) และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ดังกล่าวร่วมกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดย WC-CMD เป็นคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting : AFMGM) มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดทุนอาเซียนเพื่อลดการพึ่งพาการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงิน ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน WC-CMD ร่วมกับ สปป. ลาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี

การประชุม WC-CMD ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมถึงผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม และขอสรุปผลการประชุม ดังนี้  1. ที่ประชุมรับทราบผลความคืบหน้าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM) ครั้งที่ 2 รวมทั้งได้มีการพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators) ด้านตลาดทุนสำหรับ WC-CMD เพื่อให้เป็นไปตามแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025 : AEC Blueprint 2025)

2. ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิก รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมและแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในอนาคต ประกอบกับที่ประชุมฝ่ายไทยได้แจ้งให้ทราบถึง ร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ฉบับที่ 3  ที่กระทรวงการคลังกำลังดำเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถเข้าถึง แข่งขันได้ เชื่อมโยง และยั่งยืน 3. ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานของ WC-CMD สำหรับปี 2560-2561 ที่จะส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ภายใต้ AEC Blueprint 2025 รวมทั้งร่วมกันติดตามและแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนอาเซียนร่วมกัน

4. ที่ประชุมได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเรื่อง Green Bond จากผู้แทนของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) โดยที่ประชุมเห็นว่า Green Bond เป็นเรื่องสำคัญ และเห็นควรให้มีการศึกษาเชิงลึกถึงแนวทางการพัฒนา Green Bond เพื่อการระดมทุนในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมศึกษากับสำนักเลขาธิการอาเซียน และธนาคารพัฒนาเอเชีย  5. การประชุมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมาร่วมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำหรับนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมต่างชื่นชมความสำเร็จของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และการแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศสมาชิกอาเซียน   6. สำหรับการประชุม WC-CMD ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยประเทศไทยและสปป. ลาว จะร่วมเป็นประธานการประชุม

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend