“สี จิ้นผิง”ย้ำสมาชิก“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 140 ชาติพัฒนาประเทศร่วมกัน 

27 มิ.ย. 2564 | 04:22 น.

“สี จิ้นผิง”ย้ำสมาชิก 140 ชาติ“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ยึดมั่นความสามัคคี  เชื่อมโยงโครงข่าย และการพัฒนาประเทศร่วมกัน ส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ 

พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง  กล่าวสุนทรพจน์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประชุมระดับสูงเรื่อง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๔  ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

๑. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ได้เสนอให้มีการสร้างสรรค์ร่วมกันของโครงการ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อจิตวิญญาณของเส้นทางสายไหม ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือที่เปิดกว้าง และสร้างแรงผลักดันใหม่สำหรับความร่วมมือและการพัฒนาระหว่างประเทศต่างๆ  
 

๑.๑ ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ๑๔๐ ประเทศได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับจีนเพื่อร่วมกันสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และมีพันธมิตรมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกฝ่ายได้ส่งเสริมการสื่อสารเชิงนโยบาย การเชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวก การค้าที่ไม่มีอุปสรรค การเชื่อมต่อทางการเงิน และการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนอย่างแข็งขัน  

๑.๒ ได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือเชิงปฏิบัติจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และได้จัดตั้งความร่วมมือด้านการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม ทำให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับการพัฒนาร่วมกัน เมื่อเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างกะทันหัน โดยได้เฝ้าดูและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการก่อสร้างร่วมกันของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งถ่ายทอดความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งให้กับประชาคมระหว่างประเทศ ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดทั่วโลกและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ร่วมกันจะยึดหลักการของการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง การสนับสนุนร่วมกัน และความร่วมมือร่วมกัน ยึดมั่นในแนวคิดเรื่องการเปิดกว้าง ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์สุจริต และความร่วมมือ รวมทั้งมุ่งมั่นในมาตรฐานระดับสูงในการดำรงชีวิตและเป้าหมายความร่วมมือที่ยั่งยืน   
 

บทสรุป ในช่วงท้ายของสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงการที่จีนได้เข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนา ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ และสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ โดยให้โอกาสทางการตลาด โอกาสในการลงทุน และโอกาสการเติบโตแก่พันธมิตรในการริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งจีนยินดีทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างความร่วมมือ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยึดมั่นในเส้นทางแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ การเชื่อมโยงโครงข่าย และการพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.xinhuanet.com/politics/2021-06/23/c_1127592047.htm )