5 ประเทศกลุ่ม BRICS มุ่งช่วยเหลือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

06 มิ.ย. 2564 | 10:51 น.

6 ประเทศกลุ่ม BRICS “จีน-อินเดีย-แอฟริกาใต้-บราซิล-รัสเซีย” มุ่งช่วยเหลือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก-สนับสนุนการพัฒนาระดับโลก ภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

วันนี้(6 มิ.ย.64) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอของรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS ณ เมืองกุ้ยหยาง เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ 

การประชุมมี Jaishan Su รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ในฐานะตำแหน่งประธานาธิบดีหมุนเวียน ปี 2564 เป็นประธาน รวมทั้งมี Pandor รัฐมนตรีต่างประเทศแอฟริกาใต้ Fransa รัฐมนตรีต่างประเทศบราซิล และ Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

                                          หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน

                                    

๑. นายหวัง อี้ กล่าวว่า ปีนี้เป็นวันครบรอบ ๒๐ ปี ของกลุ่มประเทศ BRICS  และครบรอบ ๑๕ ปีของการจัดตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ BRICS กลไกความร่วมมือได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ความร่วมมือขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งได้สร้างกรอบการทำงานสำหรับเศรษฐกิจการค้าการเงิน ความมั่นคงทางการเมือง และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

โดยกรอบการทำงานนี้ได้สร้างแบบจำลองความร่วมมือระหว่างตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้ง BRICS รับหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมความสามัคคีในระดับโลก และในการแก้ปัญหาการจัดการการขาดดุลสู่ความแข็งแกร่งของ BRICS เพื่อตอบสนองความท้าทายร่วมกัน 

๒. นายหวัง อี้ ได้เสนอข้อเสนอแนะ ๔ ประการ ได้แก่ 

๒.๑ ประการแรก ส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดและเป็นผู้พิทักษ์สุขภาพของมนุษย์ การขึ้น ๆ ลง ๆ ของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัสบ่อยครั้งทำให้เราตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าการต่อสู้กับโรคระบาดนั้นเป็นการวิ่งมาราธอน ประเทศต่างๆ ไม่สามารถผ่อนคลายได้และต้องเสริมสร้างความร่วมมือ 

๒.๒ ประการที่สอง ฝึกฝนพหุภาคีที่แท้จริงและเป็นผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ ลัทธิพหุภาคีถือเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

๒.๓ ประการที่สาม ช่วยเหลือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระดับโลก ภายใต้การแพร่ระบาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกไม่สมดุล ช่องว่างการพัฒนาระหว่างเหนือและใต้กว้างขึ้น และกลุ่มประเทศ BRICS ก็เผชิญกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน 

ดังนั้น ทั้ง ๕ ประเทศควรเสริมสร้างการประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ดำเนินการตาม “ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของ BRICS 2025”  มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระดับการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวเป็นทิศทางการพัฒนาในอนาคต ประเทศจีนสนับสนุนการกำหนดแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ BRICS ซึ่งจะสร้างแรงผลักดันการพัฒนาใหม่ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

๒.๔ ประการที่สี่ แก้ไขข้อขัดแย้งและการเผชิญหน้าในระดับภูมิภาค และสร้างสันติภาพของโลก 


 

บทสรุป นายหวัง อี้ เน้นย้ำว่าการเป็นหุ้นส่วนของ BRICS มีความสำคัญมากต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังเกิดโรคระบาด และความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจา รวมทั้งการปรึกษาหารือด้วยวิธีการทางการเมืองและการทูตตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ออก "แถลงการณ์ร่วมของประเทศกลุ่ม BRICS เรื่องการเสริมสร้างและปฏิรูประบบพหุภาคี" และ "แถลงข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ BRICS" 

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://mp.weixin.qq.com/s/iDD4VgB75EXc5MUlwY6ooQ )