พาณิชย์ สั่งโรงสกัดรับซื้อปาล์มไม่ต่ำกว่า 4.50 บาท/กก.

29 พ.ค. 2567 | 02:44 น.

กรมการค้าภาย กระทรวงพาณิชย์ สั่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแจ้งข้อมูลการทำงานรายวัน พร้อมปรับราคารับซื้อปาล์มไม่ต่ำกว่า 4.50 บาทต่อกิโลกรัม เร่งแก้ปัญหาราคาปาล์มตก ให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน (คน.) ได้ออกหนังสือด่วน.เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมันเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา หลังราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

กรมการค้าภายในได้จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการลานเท และผู้ประกอบการ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน รวมประมาณ 100 คนนั้น

โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาราคา ผลปาล์มน้ำมัน โดยผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มยินดีให้ความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

  1. แจ้งข้อมูลต่อกรมการค้าภายในเป็นรายวัน ประกอบด้วย
  • ข้อมูลการผลิตและจำหน่าย อาทิ ปริมาณรับซื้อผลปาล์ม ปริมาณผลปาล์มน้ำมันที่ใช้ผลิต ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ อัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ราคารับซื้อผลปาล์ม ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ
  •  ข้อมูลแผนปิดซ่อมบำรุง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ สำหรับกรณีมีความจำเป็นต้องปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินขอให้แจ้งทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
  • ข้อมูลปริมาณรถบรรทุกติดคิว

     2. ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันสูงขึ้น โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท และ หากผลผลิตสุกเต็มที่มีคุณภาพดี ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นสอดคล้องอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน จะประชุมติดตามสถานการณ์ราคาและ อัตราสกัดน้ำมันปาล์มทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ขอให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกรายดำเนินการตามมติที่ประชุม

สำหรับการแจ้งข้อมูลให้ทางโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเริ่มแจ้งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป หากพบว่ามีการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาไม่สอดคล้องกับคุณภาพและราคาน้ำมันปาล์มดิบ อาจเข้าข่ายเป็นการจงใจทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้า มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 29 และโทษตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 

 

พาณิชย์ สั่งโรงสกัดรับซื้อปาล์มไม่ต่ำกว่า 4.50 บาท/กก.