CPF ลุยใช้บล็อกเชนตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ลดโลกร้อน

14 ก.พ. 2567 | 11:12 น.

CPF ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ลุยตรวจสอบย้อนกลับสินค้า สร้างความเชื่อมั่นทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และช่วยลดโลกร้อน นำร่องติดคิวอาร์โค้ดผลิตภัณฑ์กลุ่มไก่สดและหมูสด  ไข่ไก่ กุ้งสด ไก่ปรุงสุก ไส้กรอก   

รายงานจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เผยว่า บริษัทได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ ตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้กับผู้บริโภค ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร  แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน โดยนำร่องติดคิวอาร์โค้ดผลิตภัณฑ์กลุ่มไก่สดและหมูสด ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์กุ้งสด ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก      

นางสาวอรพรรณ มั่งมีศรี ผู้อำนวยการสำนักระบบมาตรฐานสากล ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการส่งมอบอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค ด้วยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ที่มีความถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด(QR Code) ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารได้อย่างถูกต้อง อาทิ แหล่งที่มาของสินค้า ข้อมูลการได้รับรองมาตรฐานสากลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น   

CPF ลุยใช้บล็อกเชนตรวจสอบย้อนกลับสินค้า ลดโลกร้อน               

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับในผลิตภัณฑ์ไก่สดและหมูสด  ตั้งแต่ปี 2565  ขยายสู่ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กุ้งสด ในปี 2566  และมีเป้าหมายภายในปี 2567  ขยายไปยังผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก โดยมีแผนขยายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในระยะต่อไป  

สำหรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าแบบดิจิทัล จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ด้วยข้อมูลที่โปร่งใส  สอดรับกับเป้าหมายการปรับองค์กรสู่ธุรกิจแบบดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

ซีพีเอฟกำหนดนโยบายการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตอาหาร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการยกระดับการดำเนินกิจการของซีพีเอฟทั่วโลก ด้านคุณภาพ อาหารปลอดภัย โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลได้อย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม การแปรรูปอาหาร ระบบขนส่งและคลังสินค้า และครอบคลุมไปถึงวัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร  ส่วนประกอบอาหาร และบรรจุภัณฑ์