อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

12 ม.ค. 2567 | 12:36 น.

“วิศิษฐ์” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ ใหม่ วันที่ 17 ก.พ. จากครั้งที่แล้วผิดระเบียบ สหกรณ์จังหวัดทักท้วงแล้ว แต่ยังฝ่าฝืนข้อบังคับ จึงเพิกถอนถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามการร้องเรียนของสมาชิก

ตามที่ปรากฏเป็นข่าว “ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพวอน ปปช. ตรวจสอบหน่วยงานหลังใช้อำนาจโดยมิชอบ” นั้น  (คลิกอ่าน) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เลือกตั้งประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (จำนวน 6 คน) ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการที่ประชุมใหญ่มีมติให้การรับรองนายกล้าหาญ แก้วจีน เป็นประธานกรรมการ แต่การเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดให้เลือกตั้งโดยวิธีลับ ซึ่งในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอีก 6 คนนั้นเลือกตั้งโดยวิธีลับ ทั้งที่ในวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีได้ทำการทักท้วงด้วยวาจาแล้ว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

แต่ก็ยังทำการเลือกตั้งที่ฝ่าฝืนข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรีในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ครั้งดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เลือกตั้งประธานกรรมการ ต่อมาสหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีมติยกอุทธรณ์ ในปัจจุบันนายกล้าหาญฯ ได้นำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรี การออกคำสั่งของรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่เพิกถอนมติการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เป็นการกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎ กติกา ของสหกรณ์ นั่นคือ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้มีการตกลงกันไว้ในหมู่สมาชิก เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์โดยรวม

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

สำหรับกรณีการเลือกตั้งประธานกรรมการ ที่ว่างอยู่ตอนนี้ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ มีคำสั่งให้กรรมการดำเนินการที่เหลืออยู่ (7 คน) เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 8 คน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567 และปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ห้ามมิให้คณะกรรมการดำเนินการที่เหลืออยู่กระทำการใดอันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการ และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการ โดยทันที

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

นับแต่วันที่สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งคำสั่ง มิฉะนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะต้องร่วมกันรับผิดหากเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ต่อสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้อุทธรณ์คำสั่งและชี้แจงว่ามีกำหนดจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 และเลือกตั้งเพียงกรรมการ 7 คน โดยไม่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ เพราะรอฟังผลขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งจากศาลปกครองเพชรบุรีก่อน และยืนยันว่า   ตนยังสามารถอยู่ในวาระประธานกรรมการอยู่ได้และสหกรณ์จังหวัดราชบุรีในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ ได้แจ้งให้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญและเลือกตั้งประธานกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าของสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

นอกจากนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินการที่มีการไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ อีกหลายเรื่อง ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด มีธุรกิจขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อน มีรายละเอียดของเอกสารจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตรวจการสหกรณ์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เชื่อถือได้ ในการออกคำสั่งทางปกครองเพื่อกำหนดวิธีการแก้ไขให้สหกรณ์ดำเนินการอย่างถูกต้อง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

ดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีความรอบคอบและทำภายในกรอบเวลาอันสมควร โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีไม่ได้รับการสั่งการจากผู้ใด แต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนสหกรณ์ และแม้ว่าปัจจุบันสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ยังไม่มีสหกรณ์จังหวัดมาดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดย่อมมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งสหกรณ์จังหวัดเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีเจตนาถึงตำแหน่งไม่ใช่ตัวบุคคลแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดจึงมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

กรณีที่กล่าวหาว่าคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน ได้ถูกเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่ไม่เป็นกลาง และไม่ได้พิจารณาคำสั่งสหกรณ์ฯ ที่ 52/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ไม่พบว่าคณะกรรมการเลือกตั้ง มีหน้าที่ถอดถอนสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี พบว่าก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์มีเพียงประกาศสหกรณ์ ที่ 9/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 และไม่ได้ระบุอำนาจหน้าที่ว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ในการถอดถอนสิทธิ์ผู้สมัคร   รับเลือกตั้งแต่อย่างใด ภายหลังได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ได้ให้คำแนะนำ และกำชับไปยังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์กำหนดเอาไว้แต่หากผู้ถูกถอดถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ย่อมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สั่งเลือกตั้งประธานสหกรณ์หนองโพฯ วันที่ 17 ก.พ.

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองระบบสหกรณ์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง และได้ส่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น ทีมตรวจการสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด หรือทีมตรวจการเฉพาะกิจระดับเขต เพื่อหาข้อเท็จจริงในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในกรณีสหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด ได้มีการตรวจสอบโดยทีมตรวจการสหกรณ์ของจังหวัด และทีมตรวจการเฉพาะกิจระดับเขต เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สร้างความเป็นกลาง เมื่อตรวจพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้รับมอบอำนาจก็ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย