อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68

01 ธันวาคม 2566

อัพเดทความคืบหน้า "โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 2568

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านไร่วรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 ให้พิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี เพื่อจัดหาน้ำ ช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมักขาดแคลนน้ำในฤดู แล้งเป็นประจำทุกปี

อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68

และในปี 2563 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย 

งานก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน รางระบายน้ำ สำนักงานที่ทำการและบ้าน พัก งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งดำเนิน การเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68

ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ได้ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ

การนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จ พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และมีพระราชดำริในการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

โดยให้สร้างอ่างเก็บน้ำควบคู่กับระบบชลประทาน ให้แก่ราษฎร เนื่องจากจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศ ถึงแม้ว่า พื้นที่จะไม่กว้างแต่ก็เป็นพื้นที่เกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชสวนที่มีความต้องการน้ำใน ปริมาณที่มาก

อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68

“ที่ตรงนี้เป็นลำน้ำห้วยแห้ง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำจะสามารถรับน้ำตลอดแนว ภูเขาทั้ง 2 ฝั่งได้ทั้งหมด ซึ่งจังหวัดจันทบุรี มีการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดจันทบุรีที่ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2531 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนมีมาก อ่างแห่งนี้จะช่วยเก็บกักน้ำ ไว้ได้ถึง 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำในลำน้ำห้วยแห้งจะไหลไปรวมกับลำน้ำพลิ้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก โดยพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี โครงการนี้ก็จะแล้วเสร็จ ในปี 2568” องคมนตรีกล่าว

ด้านนายพลายแก้ว พลกิจ กำนันตำบลพลิ้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัด จันทบุรี ซึ่งมีพื้นที่ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการเปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวสวนต้องต่อ ท่อส่งน้ำจากภูเขาเข้ามายังแปลงเพาะปลูกของตนเองซึ่งใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นความหวังของชาวสวนในพื้นที่ในการลดต้นทุนและช่วยบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

อัพเดทคืบหน้า "อ่างเก็บน้ำห้วยแห้งฯ" จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จปี 68

“ตอนที่ทำประชาคมกับชาวบ้าน ทางกรมชลประทาน ได้ แจ้งว่าจพต่อท่อลงไปตามแนวลำคลองทุกคลองที่อยู่บริเวณคลองพลิ้ว ซึ่งเป็นคลองที่แบ่งเขตระหว่างอำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ แล้วไหลลงคลองหนองเสม็ดไปถึง คลองตะปอนน้อย ทำให้ชาวสวนทั้ง 2 อำเภอได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และขอ ขอบพระคุณพ่อหลวงที่มีโครงการดี ๆ ให้พวกเราชาวสวนได้มีน้ำเพื่อการทำกินอย่าง ไม่ขัดสน” 
นายพลายแก้ว พลกิจ กล่าว

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ใน ระหว่างการก่อสร้างทำนบดิน และในปี 2567 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างทางน้ำล้น (Spillway) คาดว่าทั้งโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2568 อ่างเก็บน้ำจะมี ความจุประมาณ 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเก็บกักน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตรพื้นที่ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 3,972 ไร่

และพื้นที่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จำนวน 328 ไร่ เมื่อมีน้ำเพียงพอจะช่วยเพิ่มผลผลิตทางเกษตรและสวนผล ไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด รวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เสริมสร้าง อาชีพการทำประมงน้ำจืดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง รวมทั้งด้านอุปโภค - บริโภคของราษฎรจำนวน 734 ครัวเรือน จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้อีกด้วย