เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

15 พ.ย. 2566 | 07:43 น.

เช็กที่นี่ ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง 2566 บอร์ดตัวแทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อย่างเป็นทางการ มีใครบ้าง เช็คเลย

จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในสัดส่วนของผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภาคเหนือ มีผู้แทน 5 คน ภาคกลาง 4 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน และภาคใต้ 4 คน แทนชุดเก่าที่หมดวาระไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 นั้น

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

นายสไกร พิม์บึง เลขาธิการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการ ดังนี้

 

ภาคเหนือ 5 คน

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

1.นายรัฐภูมิ ขันสลี

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

2.นายไชยภร แย้มปั้น

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

3.นายนเรศ รัศมีจันทร์

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

4.นายยุทธศักดิ์ ยารังสี

 

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

5. นายประสิทธิ์ บัวทอง

 

ภาคกลาง 4 คน

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

1.นายกิตติพล ตะพานแก้ว

 

2.นายอเนก น้อยแสง

 

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

3.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล

4.นางนิสา คุ้มกอง

 

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

1.นายศักดิ์ชาย พรหมโท

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

2.นางสาวภัคสุภรณ์ สวัสดิ์ศรี

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

3.นายจารึก บุญพิมพ์

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

 

 

4.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

5.นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

6.นายสราวุธ ศุภรมย์

 

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

7.นายเทอดรัฐ นาหัวนิล

ภาคใต้ 4 คน

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

1.นายดรณ์ พุมมาลี

2.นายยูโซ๊ะ อาเก๊ะ

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร

4.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

 

อนึ่ง การจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566 มีขั้นตอนดำเนินการ 11 ขั้นตอน จำนวน 25 กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 77 วัน เห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร จำนวน 120 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอนุมัติไว้ โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้งบประมาณจัดการเลือกตั้ง จำนวน 90 ล้านบาท ให้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 23 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 15 ล้านบาท และใช้ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง จำนวน 8 ล้านบาท

 

เช็กผลเลือกตั้ง “บอร์ดตัวแทนเกษตรกร” ในกองทุนฟื้นฟูฯ อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้การเลือกตั้งเกษตรกร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,229,326 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 669,148 คน คิดเป็น 12% บัตรดี จำนวน 631,920 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44% บัตรเสีย จำนวน 31,543 คน คิดเป็น 4.71 % และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 5,685 คน คิดเป็น 0.85%