“ธรรมนัส” ลงพื้นที่พังงา เร่งแก้ปัญหาพืชผลเกษตร แหล่งน้ำ เอกสารสิทธิ์

21 ต.ค. 2566 | 08:42 น.

“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร จ.พังงา เร่งแก้ปัญหาพืชผลเกษตร แหล่งน้ำ เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินยั่งยืน

รายงานข่าว ( 21 ต.ค. 2566)  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางวัน ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา

มีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าเกษตร ทั้งเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน และการขับเคลื่อนมังคุดทิพย์พังงาสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้ BCG Model ในฤดูกาลผลิตปี 2566 รวมถึงผลการเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดพังงา มีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และนายฉกาจ พัฒนกิจพิบูลย์ สส.พปชร.จ.พังงา ให้การต้อนรับและร่วมพบปะเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่พังงา เร่งแก้ปัญหาพืชผลเกษตร แหล่งน้ำ เอกสารสิทธิ์

สำหรับจังหวัดพังงา มีพื้นที่เกษตรกรรม 1.008 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของพื้นที่จังหวัด พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.80 ใช้สำหรับปลูกไม้ยืนต้น และไม้ผล มีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มังคุดทิพย์พังงา และทุเรียน ซึ่งภาคการเกษตรถือมีความสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จังหวัดพังงาไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และสามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้ด้วยดี

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่พังงา เร่งแก้ปัญหาพืชผลเกษตร แหล่งน้ำ เอกสารสิทธิ์

โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด หรือ GPP ของพังงา ในปี 2564 มีมูลค่า 48,408 ล้านบาท เป็นมูลค่าในภาคการเกษตร 18,054 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.30 และมีภาคประมงที่สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของ GPP ภาคเกษตร ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรตลอดมา โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี

“ธรรมนัส” ลงพื้นที่พังงา เร่งแก้ปัญหาพืชผลเกษตร แหล่งน้ำ เอกสารสิทธิ์

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวอีกว่า แม้จังหวัดพังงาจะเป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละหลายล้านคน แต่ภาคการเกษตรยังเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงและสร้างรายได้หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งรายได้หลักของเกษตรกรส่วนใหญ่มาจากยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และสินค้าด้านการประมง

ทั้งนี้ปัญหาหลักของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดพังงา จะเป็นเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาด้านแหล่งน้ำ และเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาและบูรณาการทำงานอย่างแท้จริง จึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ในอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบอุปกรณ์การรวบรวม/กระจายผลผลิตมังคุด จำนวน 2,450 ใบ ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 7 อำเภอ มอบเวชภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพสัตว์ และแร่ธาตุอาหารสัตว์ จำนวน 50 ชุด ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาตะเพียน และปลาสุลต่าน) ให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย และมอบเงินอุดหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน ชุมชนละ 100,000 บาท จำนวน 4 ชุมชน