svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

02 มิถุนายน 2566

สศก.เผย ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปตลาออาเซียนไตรมาสแรกปี 66 เกินดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน อินโดฯ นำเข้าสูงสุด รองลง มาเลเซีย กัมพูชา ตามลำดับ สินค้าขายดี น้ำตาล ข้าว น้ำยางธรรมชาติ ครองใจผู้บริโภค

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยกับอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) ปี 2566 พบว่า ไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

โดยมีมูลค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ / เครื่องดื่มชูกำลัง / ข้าว / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / น้ำยางธรรมชาติ / อาหารสุนัขหรือแมว / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมีมูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 2.81 สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ดและมันสำปะหลังแช่แข็ง / เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว (ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดที่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภคและทำอาหารสัตว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / บุหรี่ที่มียาสูบ / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก / ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง / เมล็ดหักและแป้งหยาบของข้าว / ปลาทูนาบรรจุกระป๋อง / ขนมจำพวกเบเกอรี่ เช่น บิสกิต เค้ก เพสทรี / โคมีชีวิต

เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรกคิดเป็นมูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53) โดยตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ อินโดนีเซีย มีมูลค่าการส่งออก 26,290 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล / ข้าว / อาหารสุนัขหรือแมว / ถั่ว / ผลไม้สด (ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด) / ครีมเทียม / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / ปลายข้าว

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

รองลงมา คือมาเลเซีย มีมูลค่าส่งออก 18,001 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางธรรมชาติ / น้ำตาล / ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นของไก่ (ปีก โคนขา ตับ) แช่แข็ง / อาหารสุนัขหรือแมว / น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม / แป้งมันสำปะหลัง / อาหารปรุงแต่งสำหรับทารกและเด็กเล็ก / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

อันดับที่สาม คือกัมพูชา มีมูลค่าส่งออก 13,331 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.17 สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำตาล / เครื่องดื่มชูกำลัง / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / ครีมเทียม / ของปรุงแต่งชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ / นู๊ดเดิลพร้อมปรุง / ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำมันหอย ซอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป / ไส้กรอก / ปลาปรุงแต่ง เช่น ไส้กรอกปลา ลูกชิ้นปลา / กากน้ำมัน (ออยล์เค้ก) และกากแข็งอื่นๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง เช่น แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน กากถั่วเหลือง

ทั้งนี้ สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยยังคงเติบโตได้ดีและสินค้าเกษตรไทยก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ไทยส่งออกสินค้าเกษตรไปอาเซียน ได้ดุลการค้ากว่า 5.3 หมื่นล้าน

โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต และเพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตต่อไป