"กรมการท่องเที่ยว" รุกดันไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวเอเชีย-Tourism Hub โลก

25 มิ.ย. 2567 | 14:00 น.

"กรมการท่องเที่ยว" รุกดันไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวเอเชีย-Tourism Hub โลก เดินหน้าสร้างมาตรฐานภายใต้สัญลักษร์ช้างชูงวงเริงร่าสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พร้อมยกระดับสินค้าและบริการ

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยภายใต้สัญลักษร์ช้างชูงวงเริงร่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าและบริการครอบคลุมตลอดทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว การอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ และการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย โดยตั้งเป้าสู่การเป็น Tourism Hub ของโลก 

สำหรับการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม การให้บริการที่ดีกับนักท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งสำคัญในปัจจุบันคือเรื่องสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 56 มาตรฐาน ครอบคลุมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ทั้งที่พัก สินค้าและบริการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านแหล่งท่องเที่ยว

และด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานจะเป็นสถานประกอบการที่ภาครัฐรับรองว่ามีคุณภาพ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ ตามเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล 

"กรมการท่องเที่ยว" รุกดันไทยศูนย์กลางการท่องเที่ยวเอเชีย-Tourism Hub โลก

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการเรื่องการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว โดยมีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา จำนวน 8 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

อีกทั้งให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่และระบบ e-Service ในอนาคต สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผ่านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว คุ้มครอง การประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ของคนไทย 
 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้วยการฝึกอบรม การตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อ 
การท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ตามกฎหมาย 

อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย มีการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี 
กับต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆ โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะตลอดจนรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง

และส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ดำเนินมาตรการคืนเงินให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีเงินลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยสูง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ไปยังธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย และประชาสัมพันธ์ภาพ แหล่งท่องเที่ยวของไทยสู่ทั่วโลก