กพท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 ม.ค.นี้

11 ม.ค. 2567 | 10:30 น.

กพท.ถกสายการบิน สนามบิน ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจสอบบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เที่ยวบินในประเทศ รวมถึงเอกสารยืนยันตัวตน ของผู้โดยสารไทย-เทศ มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2567 นี้ รวมถึงกรณีทำเอกสารยืนยันตัวตน หายหรือลืมนำมา ต้องทำอย่างไร เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ล่าสุดสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. ได้ทำความเข้าใจสายการบิน กรณีปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน เริ่มใช้ 16 ม.ค. 67

CAAT ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน มีผลบังคับใช้ 16 มกราคม 2567

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนเเห่งประเทศไทย หรือ กพท. สายพัฒนาเศรษฐกิจการบินได้เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับผู้ดำเนินการสนามบินและสายการบินทั้งหมด เรื่องการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร ที่ต้องใช้แสดงตนเพื่อเดินทางทางอากาศภายในประเทศ

โดยในการประชุมได้มีการทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) และเอกสารยืนยันตัวตน ที่มีปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 16 มกราคม 2567 นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ลดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร

โดย กพท. ได้จัดทำ Infographic เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ให้กับ สนามบิน สายการบิน และผู้โดยสารทราบด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และไม่พลาดทุกการเดินทาง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เที่ยวบินในประเทศ มีดังนี้ 

 • ชื่อ-นามสกุล บนบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ต้องตรงกับเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่  หนังสือเดินทาง

ดังนั้นเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลใหม่ โปรดระวัง! สายมูที่เปลี่ยนชื่อ-สกุลตามดวงหรือตามหมอดู คู่สมรสใหม่ หรือผู้ใดที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล โปรดตรวจสอบ “ชื่อ-สกุล” ในเอกสารระบุตัวตน ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐให้ตรงกับ  Boarding Pass ก่อนเดินทางทุกครั้ง

กพท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน

บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน Boarding Pass รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้

 • Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร
 • Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเอง จากตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)
 • E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-Mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ Boarding Pass ที่เป็นรูปถ่ายหรือรูปภาพบันทึกหน้าจอ (Capture) จากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กกรอนิกส์อื่นใด เพื่อแสดงตนในการเดินกางทางอากาศ เว้นแต่ สนามบินมีการนำระบบหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและแท้จริงของบัตรผ่านขึ้นอากาศยานมาใช้งาน เช่น Passenger Validation System nรืo Boarding Pass Barcode Reader หรือ Boarding Pass Scanner เท่านั้น

บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน Boarding Pass รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ระบบการออก Boarding Pass ในรูปแบบปกติขัดข้อง ให้ไช้ Boarding Pass ในรูปแบบอื่นตามที่สายการบินกำหนดไว้ในแผนหรือคู่มือการปฏิบัติงานของสายการบินได้

เอกสารระบุตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทาง Application

 • บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครอง
 • ใบอนุญาตขับขี่รถดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชั่น DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก
 • บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น บัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทั้งนี้การแสดงเอกสารระบุตัวตนทางดิจิทัล ต้องแสดงผ่านทางแอปพลิเคชัน ของหน่วยงานรัฐตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปถ่าย หรือ รูปภาพที่ Capture จากหน้าจอโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร

เอกสารระบุตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทาง Application

เอกสารยืนยันตัวตนในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน Boarding Pass สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (ผู้โดยสารอายุมากกว่า หรือ เท่ากับ 7 ปี)

 • บัตรประชาชน ฉบับจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรอง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้
 • ใบอนุญาตขับขี่รถ ฉบับจริง
 • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร ฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง

ทั้งนี้กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้สามารถใช้บัตรดังกล่าวต่อไปได้อีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ บัตรเดิมหมดอายุ ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารอายุเกิน 70 ปี สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุว่า "ตลอดชีพ" หรือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

โดยสามารถใช้บัตรนั้นต่อไปได้ตลอดชีวิต สำหรับกรณีที่ผู้โดยสารที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน อนุญาตให้ใช้เอกสารสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 7 ปี ต่อไปได้อีก แต่ไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่อายุครบ 7 ปี บริบูรณ์

กพท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 ม.ค.นี้

เอกสารยืนยันตัวตนในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน Boarding Pass สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (ผู้โดยสารอายุน้อยกว่า 7 ปี)

 • สูติบัตร ฉบับจริง หรือสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้
 • ใบอนุญาตขับขี่รถ ฉบับจริง
 • หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณร ฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับจริง

กพท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 ม.ค.นี้

ทั้งนี้การใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านในการเดินทางอนุโลมให้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางทางอากาศภายในประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ เท่านั้น

กรณีเดินทางกับบิดาหรือมารดา โดยบิดาหรือมารดาจะต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฎว่าเป็นบิดา หรือมารดาตามสูติบัตร หรือมีชื่อปรากฎตามทะเบียนบ้านแล้วแต่กรณี โดยให้บิดา หรือมารดา โดยต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนของตนเอง

กรณีเดินทางกับผู้ปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมายนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา โดยผู้ปกครองผู้เยาว์ต้องแสดงเอกสารทางกฎหมายที่ระบุชื่อผู้ปกครองผู้เยาว์นั้น ๆ เช่น คำสั่งศาลเพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) ดังนั้นจึงขอให้สนามบินและสายการบินพิจารณาโดยเคร่งครัด

ผู้โดยสารสัญชาติไทย ทำเอกสารยืนยันตัวตน หายหรือลืมนำมา ต้องใช้หลักฐานอะไร เพื่อแสดงตัวในการเดินทางเที่ยวบินภายในประเทศ

1.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.บัตรประจำตัวจิตอาสา หรือ หลักฐานการแจ้งความที่ไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันแจ้ง ร่วมกับบัตร (ฉบับจริง) หรือสำเนาบัตร หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัว ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใบหน้าของผู้โดยสาร และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เอกสารยืนยันตัวตนหาย ต้องใช้หลักฐานอะไร ขึ้นเครื่องบิน

เอกสารยืนยันตัวตน ในการโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน Boarding Pass สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่ออกโดยรัฐของผู้ถือสัญชาตินั้น
 • เอกสารการเดินทางที่ออก โดยสหประชาชาติ ( UN Laissez-Passer) ฉบับจริง
 • เอกสารการเดินทางของผู้อพยพ หรือ ผู้ลี้ภัย ที่ออกโดยสหประชาชาติ หรือรัฐที่รับผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัย  (Travel Document for Refugees and People Seeking Asylum issued by United Nations or by the government of issuing countries) ฉบับจริง

เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับผู้โดยสารต่างชาติ

ผู้โดยสารชาวต่างชาติ โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ทำเอกสารยืนยันตัวตน หายหรือลืมนำมา ให้ใช้เอกสาร ดังนี้

 • เอกสารซึ่งออกแทนหนังสือเดินทางโดยสถานทูตของผู้ถือสัญชาตินั้นซึ่งรวมถึง หนังสือเดินทางฉุกเฉิน(Emergency Passport หรือ Emergency Travel Certificate) ฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือเอกสารซึ่งออกแทนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียน (NON Thai ID Card issued by Department of Provincial Administration of Thailand) ฉบับจริง
 • ใบอนุญาตขับขี่รถสำหรับคนต่างชาติ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก (Driving License issued by Department of Land Transport of Thailand) ฉบับจริง

กพท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง เริ่ม 16 ม.ค.นี้