svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อุดรธานีระดมสมองเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการรับเที่ยวบูม

19 มีนาคม 2566

 ท่องเที่ยวและกีฬาอุดรธานี ระดมสมองเตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยว-ผู้ประกอบการ รับกระแสท่องเที่ยวอุดรธานีโตต่อเนื่อง ยกระดับสู่มาตรฐานเพิ่มศักยภาพรองรับ

นางนำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการ เตรียมความพร้อมแหล่งท่องเที่ยวและภาคบริการ เพื่อเชื่อมโยงปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี    ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ2566-2570 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาที่มีอยู่  และตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ด้านการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า  

ทั้งนี้  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยภาพรวมยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพของทำเลที่ตั้งความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยว มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ อัธยาศัยไมตรีของคนไทย  

อุดรธานีระดมสมองเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการรับเที่ยวบูม

อุดรธานีระดมสมองเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการรับเที่ยวบูม

จากโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดการท่องเที่ยว ได้สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้อง และตอบรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง มีปัจจัยเสริมต่อความสะดวกสบายมากขึ้น นักเดินทางท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

เพื่อให้สามารถตอบรับกับความต้องการที่หลากหลายได้  จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวอีกสาขาหนึ่งที่กำลังได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  และเนื่องจากอุดรธานีเป็นเมืองที่มีปัจจัยความพร้อม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกการจัดประชุมไมซ์ หรือ การประชุมองค์กร(Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมสัมมนา (Convention) และการแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) ต่าง ๆ และการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกรูปแบบ สถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor) มีความพร้อมสำหรับการเดินทางนักท่องเที่ยว  

อุดรธานีระดมสมองเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการรับเที่ยวบูม

อุดรธานีระดมสมองเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการรับเที่ยวบูม

จังหวัดอุดรธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครบทั้ง 3 มิติ คือ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางการธรรมชาติ-เชิงนิเวศ   แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

จึงต้องหาสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่จังหวัดต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

การมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย  สามารถเลือกและจัดโปรแกรมทัวร์ได้ตามความสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด พิพิธภัณฑ์มรดกโลกบ้านเชียง ทะเลบัวแดง วังนาคินทร์คำชะโนด วัดป่าภูก้อน ภูฝอยลม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และ ฯลฯ แห่งอื่น ๆ เป็นต้น  

โดยการนำเอาผ้ประกอบการ เครือข่ายผู้ที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว เดินทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในแต่ละแหล่ง ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางที่เดินทางมาสู่พื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการให้เกิดความประทับใจ การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี และส่งเสริมจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามประจำถิ่น 

“โครงการเตรียมพร้อมแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ กิจกรรม ที่ช่วยขับเคลื่อนการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของจังหวัด และเป็นไปตามของยุทธศาสตร์นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยกฐานะให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด”นางบำเพ็ญพร กล่าวย้ำ