"การบินไทย" เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 3.36 แสนล้านบาทแล้ว

15 ธันวาคม 2565

การบินไทยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.18 หมื่นล้านบาท เป็น 3.36 แสนล้านบาทแล้ว โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน 3.15 หมื่นล้านหุ้น ตามแผนปรับโครงสร้างหนี้และระดมทุน ตามแผนฟื้นฟูกิจการ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจำนวน 21,827,719,170 บาท เป็น 336,824,601,650 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน31,499,688,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ทั้งนี้ จะมีการจัดสรรออกเป็นหลายส่วน และหลายคราว เพื่อรองรับการจัดสรรที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้และการระดมทุน

 

การบินไทยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3.36 แสนล้านบาท

 

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 21,827,719,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 336,824,601,650 บาท 

 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้การบินไทยแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้การบินไทยมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering - PPO) (หากมี) จำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อนี้คงเหลือ จะถูกนำไปเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (Employee Stock Option Program - ESOP) และ/หรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement - PP) ตามลำดับ (หากมี)

 

2.การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่ตามข้อตกลงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,911,236,813 หุ้น

 

3.การแปลงหนี้เดิมตามแผนฯ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 (เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มิใช่สถาบันการเงิน) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,039,896,007 หุ้น

 

4.การแปลงหนี้เดิมตามแผนฯ ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18-31 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,822,473,626 หุ้น

 

5.การใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตั้งพักของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 5 เจ้าหนี้กลุ่มที่ 6 และเจ้าหนี้กลุ่มที่ 18 - 31 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,903,608,176 หุ้น