ครม. เห็นชอบควบคุม สินค้า-บริการ จำนวน 57 รายการ

25 มิ.ย. 2567 | 08:45 น.

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบรายการสินค้าและบริการ 57 รายการเป็นสินค้าและบริการควบคุม แบ่งเป็น สินค้า 52 รายการ บริการ 5 รายการ คลิกที่นี่  

25 มิถุนายน 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบรายการสินค้าและบริการ 57 รายการ เป็นสินค้าและบริการควบคุม แบ่งเป็น สินค้า 52 รายการและบริการ 5 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม กกร. ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดให้สินค้าหรือบริการใดเป็นสินค้าหรือบริการควบคุมได้

ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในปี 2566 และ 2567 มาแล้ว 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 57 รายการ

ทั้งนี้ ครม. มีมติ (16 มกราคม 2567) กำหนดให้การกำหนดสินค้าและบริการควบคุมในคราวต่อไป ให้ กกร. พิจารณารวบรวมรายการสินค้าและบริการที่จำเป็นต้องควบคุมทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถพิจารณากำหนดระยะเวลาการควบคุมสินค้าและบริการทั้งหมดให้สิ้นสุดผลบังคับใช้พร้อมกันและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาโดยเร็วต่อไปก่อนวันสิ้นสุดผลบังคับใช้ที่ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กกร. ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม รวม 3 ฉบับ และเนื่องจากประกาศ กกร. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2566 และฉบับที่ 1 พ.ศ. 2567 กำลังจะสิ้นสุดผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 รวมทั้งเพื่อดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 กกร. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ได้มีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าควบคุม 57 รายการดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ กกร. กำหนดมาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายหรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ สศช. เห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปด้วย

สำหรับรายการสินค้าและบริการควบคุมตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีรายละเอียด ดังนี้  

หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ 

 • กระดาษทำลูกฟูกและกระดาษเหนียว 
 • กระดาษพิมพ์และเขียน 
 • เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้อีก 

หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง 

 • ยางรถจักรยานยนต์และยางรถยนต์ 
 • รถจักรยานยนต์และรถยนต์บรรทุก 

หมวดปัจจัยทางการเกษตร 

 • เครื่องสูบน้ำ 
 • ปุ๋ย 
 • รถเกี่ยวข้าว 
 • รถไถนา 
 • หัวอาหารสัตว์ 
 • กากดีดีจีเอส 
 • ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช  

หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
 • น้ำมันเชื้อเพลิง 

หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์

 • ยารักษาโรค 
 • เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค 
 • หน้ากากอนามัย 
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

หมวดวัสดุก่อสร้าง

 • ท่อพีวีซี 
 • ปูนซีเมนต์ 
 • สายไฟฟ้า 
 • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น 

หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

 • ข้าวเปลือกและข้าวสาร 
 • ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ 
 • ข้าวโพด 
 • ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 
 • ผลปาล์มน้ำมัน 
 • มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์ 
 • ยางพารา 

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

 • กระดาษชำระและกระดาษเช็ดหน้า 
 • แชมพู 
 • ผงซักฟอก 
 • ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 
 • ผ้าอนามัย 
 • ผ้าอ้อม 
 • สบู่ 

หมวดอาหาร

 • กระเทียม 
 • ไข่ไก่ 
 • ทุเรียน 
 • สุกรและเนื้อสุกร 
 • อาหารกึ่งสำเร็จรูป 
 • น้ำตาลทราย 

หมวดอื่น ๆ 

 • เครื่องแบบนักเรียน 
 • ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 

หมวดบริการ 

 • การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 
 • บริการซื้อขายและบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ 
 • บริการทางเกษตร 
 • บริการรักษาพยาบาล 
 • บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ