เศรษฐา มั่นใจไทยร่วมวง OECD ฉลุย การันตีบทบาทบนเวทีโลก

20 มิ.ย. 2567 | 02:44 น.

นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน ยินดีประเทศไทยได้รับมติเป็นเอกฉันท์เชิญเข้าสู่กระบวนการการหารือสู่การเป็นสมาชิก OECD สะท้อนไทยมีค่านิยมเป้าหมายสอดคล้องกับประเทศสมาชิก ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในเวทีโลก

หลังจากคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งประกอบด้วย 38 ประเทศสมาชิก มีมติเอกฉันท์เห็นชอบเชิญประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (accession discussions) เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และอีกความยอมรับสำคัญของไทยในเวทีโลก

วันนี้ (20 มิถุนายน 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของไทยในทุกด้านให้ทัดเทียมสากล ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้น มีธรรมาภิบาลที่ดีและยั่งยืน 

ทั้งนี้การเชิญประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD (accession discussions) เป็นการสะท้อนความมั่นใจว่าไทยมีค่านิยมและเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเทศสมาชิก OECD ได้แก่ ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐ สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ ตลาดที่เปิดกว้างและโปร่งใส

อีกทั้งประเทศไทยยังมีบทบาทด้านการทูตเศรษฐกิจที่แข็งขันในทุกระดับ และมีความร่วมมือกับ OECD มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ รัฐบาลไทยพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ OECD ในอนาคตในการเข้าเป็นสมาชิก 

นายชัย กล่าวว่า ในการเข้าเป็นสมาชิก ไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่น พร้อมนำเสนอจุดแข็งและผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน โดยในขั้นตอนต่อไปของการเข้าเป็นสมาชิก OECD ประเทศไทยจะจัดทำแผนการเข้าเป็นสมาชิก (Accession Roadmap) ร่วมกับ OECD ซึ่งเมื่อดำเนินการตามแผนครบถ้วนแล้ว คณะมนตรี OECD ก็จะพิจารณาเชิญไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ต่อไป

“นายกฯ มุ่งมั่นและพร้อมดำเนินการเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยเดินหน้าเร่งสร้างความตระหนักรู้ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก รวมทั้ง ขอบคุณสมาชิก OECD ที่ต่างเห็นชอบกับการเชิญไทยเข้าสู่กระบวนการการหารือเพื่อเป็นสมาชิก OECD แสดงถึงมิตรภาพอันดีของไทยกับนานาประเทศ” นายชัย กล่าว