เตือนรัฐบาลเร่งรีดรายได้ ขยายฐานภาษี ก่อนจ่ายเงินครองชีพชั่วคราว ขรก. ทหาร

19 มิ.ย. 2567 | 23:44 น.

สศช. สำนักงบประมาณ เตือนรัฐบาลหลังเคาะการจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารเกณฑ์ เร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขยายฐานภาษี รับงบประมาณรายจ่ายบาน

ถือเป็นข่าวดีสำหรับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” โดยเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ....  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อร่างระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องการจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบกระทรวงการคลัง ฉบับนี้

อย่างไรก็ดี สศช. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การดำเนินการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และทหารกอง ประจำการ เป็นระยะเวลา 2 ปี ทำให้ภาระงบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นประมาณ 4,800 ล้านบาท

ขณะที่ ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับรายจ่ายที่ยากแก่การลดทอน อาทิ สวัสดิการผู้สูงอายุ และงบประมาณที่เกี่ยวกับบุคลากรรายการอื่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเร่งกำหนดแนวทางและแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการขยายฐานภาษีให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของรัฐบาล รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเกิดความคุ้มค่า และสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการในระยะยาว

ขณะที่ สำนักงบประมาณ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เห็นสมควรให้ส่วนราชการ ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐของ แต่ละส่วนราชการเป็นลำดับแรก หากไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หรือรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี 

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ขอให้ส่วนราชการพิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบรรจุไว้ในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

 

ภาพประกอบข่าว การจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ

สำหรับสาระสำคัญของร่างระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่องการจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ เป็นการปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2548 ดังนี้

  1. การปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 14,600 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 14,600 บาท
  2. การปรับเพดานเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และทหารกองประจำการ ซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 11,000 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 11,000 บาท 

โดยการจ่าย “เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว” ครั้งนี้ ครอบคลุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป รวมถึงจะมีการจ่ายย้อนหลังด้วย