เตือนรัฐเลี่ยงจัดงบเบี้ยหัวแตก “โครงการบริหารน้ำ” รับมือฤดูฝน-แล้ง

07 มิ.ย. 2567 | 11:25 น.

สภาพัฒน์ – สำนักงบประมาณ เตือนรัฐทำโครงการบริหารจัดการน้ำ รับมือฤดูฝน ฤดูแล้ง กำชับกรองงบประมาณให้รอบคอบ คุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อนแผนงาน พร้อมแนะใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณก่อน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ ได้เสนอความคิดเห็นประกอบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมา มีมติรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอ

ทั้งนี้ สศช. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของครม.ว่า เนื่องจากงบประมาณปี 2567 มีความล่าช้า โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2568 ของหน่วยงานต่าง ๆ

ดังนั้น ควรให้หน่วยงานผนวกแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 เข้าสู่กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2568 เพื่อให้การกลั่นกรอง ตรวจสอบความคุ้มค่า และลดความซ้ำซ้อนของแผนงานและโครงการอย่างรอบคอบ

ขณะที่สำนักงบประมาณ เสนอความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณว่า ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นสำหรับการดำเนินการทั้งหมด เห็นควรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรร หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี

ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 หรือใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณในโอกาสแรกก่อน โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน ความประหยัด ความคุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่และโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์

รวมทั้งนำผลการดำเนินการมาตรการรับมือฤดูฝนในปีที่ผ่านมา และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่าง ๆ มาใช้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวต่อไปด้วย

นอกจากนี้จากการตรวจสอบแผนการบริหารจัดงานน้ำของรัฐบาลนั้น ที่ผ่านมาครม.ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมด้านน้ำของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยที่จะดำเนินการในปี 2568 ซึ่งโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเหล่า จะรวมโครงการตามแผนงานเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และแผนงานใหม่ที่จะเริ่มต้นดำเนินงานในปี 2568 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ถูกจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ตามลำดับความสำคัญ ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 คือ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ จำนวน 38,651 รายการ รวมวงเงิน 222,355.48 ล้านบาท ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการและขอสับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เป็นลำดับต้น
  • กลุ่มที่ 2 คือ โครงการ/กิจกรรมที่เกินกว่ากรอบเป้าหมายของ (ร่าง) แผนแม่บทฯ (หมายถึงโครงการที่มีความสำคัญในระดับรองลงมา) จำนวน 22,852 รายการ รวมวงเงิน 218,075.72 ล้านบาท ซึ่งโครงการ/กิจกรรมในกลุ่มนี้เป็นแผนงานสำรอง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมต่อไป