กปน. จับมือ บริทาเนีย  ลงนาม MOU สนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

25 พ.ค. 2567 | 07:03 น.

กปน. จับมือ บริทาเนีย บริษัทอสังหาฯเครือออริจิ้น  ลงนาม MOU ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน.

 

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) กปน. และ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. โดยมีคณะผู้บริหารของ กปน. และบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน

 

ร่วมลงนาม

ทั้งนี้ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ในโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท จำนวน 25 โครงการ ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน  อันจะเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ

ร่วมลงนามMOU

สำหรับ โครงการ “ฉลากประหยัดน้ำ” ของ กปน. ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมด้านการประหยัดน้ำ รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบาย การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management) 

โดยปัจจุบัน กปน. ได้ให้การรับรองฉลากประหยัดน้ำไปแล้วกว่า 200 รุ่น มีผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ นำอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฯ ไปใช้ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกือบ 7,000 หลังคาเรือน และ กปน.มุ่งหวังที่จะขยายผลให้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนต่อไป