วิธีติดตั้งขอมิเตอร์น้ำประปารายใหม่ ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ

13 ก.พ. 2567 | 18:52 น.

วิธีติดตั้งขอมิเตอร์น้ำประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ เอกสาร หลักฐาน รวมทั้งหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ ธรรมเนียม

วิธีติดตั้งขอมิเตอร์น้ำประปาใหม่รายเดี่ยว สำหรับประชาชนที่ต้องการขอมิเตอร์น้ำประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ การประปานครหลวง หรือ กปน. ได้กำหนด หลักเกณฑ์เงื่อนไข และ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดดังนี้

วิธีติดตั้งขอมิเตอร์น้ำประปาใหม่รายเดี่ยว

 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน สำนักงานประปาสาขา การประปานครหลวง (คลิก)

เวลาดำเนินการ

 • 19 วันทำการ 5 นาที

 

 

เอกสารหลักฐาน

บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ของผู้ขอใช้น้ำในกรณีสัญชาติไทย)

หนังสือเดินทาง (passport) (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และ หลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่น (ของผู้ใช้น้ำกรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำเนา 1 ฉบับ)

 • ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
 • รายละเอียดเอกสาร: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือเจ้าหน้าที่รัฐรับรองไม่เกิน 3 เดือน (ของผู้ใช้น้ำกรณีนิติบุคคล) ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)หรือหลักฐานแสดงตนอื่น (ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล)

วิธีติดตั้งขอมิเตอร์น้ำประปา

ทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปาหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของบ้านจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วยในกรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดามารดาบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วและคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านให้ยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือยินยอม กรณีผู้ขอใช้น้ำติดตั้งประปามิใช่ผู้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นเจ้าของบ้านจะต้องให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย)

หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็น ผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา(ในกรณีที่เจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านหรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านไม่ได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน)

สัญญาเช่า (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: สำเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำเช่นสัญญาเช่าเป็นต้น

ทะเบียนบ้าน (สำเนา 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้สำเนาใบคำขอ) หรือ สำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้ำหรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ

หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

 • รายละเอียดเอกสาร: หนังสือมอบอำนาจจากผู้วางเงินประกัน(กรณีมีความจำเป็นผู้ขอใช้น้ำไม่สามารถยื่นคำขอหรือเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปาด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนก็ได้โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้รับมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ไว้กับการประปานครหลวง)
 • ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีที่มีการมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข

การขอติดตั้งประปาใหม่รายเดี่ยว ไม่มีการวางท่อจ่ายน้ำ มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/1/2 นิ้ว - 8 นิ้ว (การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขนาดมาตรวัดน้ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด) ในกรณีที่ได้รับอนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว และการประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการยืนราคา 30 วัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 116 ว่าด้วยบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา

2. พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510

3. ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 50 ว่าด้วยการติดตั้งประปา

ขั้นตอนระยะเวลา

การตรวจสอบ

 • ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร

รายละเอียด: ตรวจสอบท่อจ่ายน้ำในแผนที่ สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา แจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น้ำประปาทราบ ทำสัญญาการใช้น้ำ นัดวันเวลาติดตั้งประปา (ถ้ามี)

 • ระยะเวลา: 4 วันทำการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การประปานครหลวง

 • รายละเอียด: รับชำระเงินค่าติดตั้งประปาใหม่ ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีค่าติดตั้งประปาใหม่และใบเสร็จรับเงินประกันการใช้น้ำ
 • ระยะเวลา: 5 นาที
 • หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การประปานครหลวง

รายละเอียด: ดำเนินการติดตั้งประปา

 • ระยะเวลา: 15 วันทำการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: การประปานครหลวง

หมายเหตุ: ทั้งนี้งานก่อสร้างวางท่อประปาต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ สภาพหน้างานก่อสร้างต้องมีความพร้อมสำหรับงานก่อสร้าง มีไหล่ทางดินหรือไหล่ทางคอนกรีต มีแนวเขตที่ดินชัดเจน (ทั้งนี้ระยะเวลาในการจัดซ่อมผิวอาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหน่วยงานหรือบุคคลเจ้าของพื้นที่)

ใบอนุญาต

 • ไม่มีรายการใบอนุญาต

ที่มา:กปน.