สำนักงานประกันสังคม สรุปผลบริหารเงินลงทุน และ กองทุนเงินทดแทน 2566

10 ก.พ. 2567 | 00:20 น.

สำนักงานประกันสังคม สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม

สำนักงานประกันสังคม สรุปผลการบริหารเงินลงทุน กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม

 การลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ ดังนี้

 • กองทุนประกันสังคม เงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย เงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย 2,439,912 ล้านบาท

เงินสมทบจากนายจ้าง + ลูกจ้าง + รัฐบาล

 • เงินสมทบจาก นายจ้าง + ลูกจ้าง + รัฐบาล  นำไปลงทุนสุทธิ  1,551,479 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 888,433 ล้านบาท

 

 

 

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ ปี 2566

 • เงินสดและพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น 1%
 • ตราสารหนี้ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 1.15%
 • ตราสารทุนไทย 9.65%
 • ตราสารทุนต่างประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้ว 9%
 • อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 1.75%
 • โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ  0.55%
 • ตราสารหนี้ไทย 60%
 • ตราสารหนี้ต่างประเทศทั่วโลก 10.70%
 • ตราสารทุนต่างประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 3%
 • อสังหาริมทรัพย์ไทย 1%
 • โครงสร้างพื้นฐานไทย 0.20%
 • สินทรัพย์นอกตลาด 2%

สัดส่วนเงินลงทุน

 • หลักทรัพย์ในประเทศ 72.41%
 • หลักทรัพย์ต่างประเทศ 27.59%
 • หลักทรัพย์เสี่ยง 25.63%
 • หลักทรัพย์มั่นคงสูง 74.37%

สรุปผลกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงนทดแทน 2567

 

กองทุนเงินทดแทน เงินลงทุนสะสม ประกอบด้วย  76,186 ล้านบาท

รองรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพ สูญหาย หรือ ตาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

 • เงินสมทบสะสมจากนายจ้าง สุทธิ 48,874 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุน 27,312 ล้านบาท

สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเภทหลักทรัพย์ ปี 2566

 • เงินสดและพันธบัตรรัฐบาลไทยระยะสั้น 2.50%
 • ตราสารหนี้ต่างประเทศ 15%
 • ตราสารทุนต่างประเทศ 5%
 • อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ 1.5%
 • โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 1.50%
 • ตราสารหนี้ไทย 65%
 • ตราสารทุนไทย 6%
 • อสังหาริมทรัพย์ไทย 3%
 • โครงสร้างพื้นฐานไทย  0.50%

สัดส่วนเงินลงทุน

 • หลักทรัพย์ในประเทศ 76.50%
 • หลักทรัพย์ต่างประเทศ 23.50%
 • หลักทรัพย์เสี่ยง 18.11%
 • หลักทรัพย์มั่นคงสูง 81.89%.

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม