สาธารณสุข ร่วมยกระดับ "ตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี"  

07 ก.พ. 2567 | 06:25 น.

ตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี นครสวรรค์ กรมอนามัย ยกระดับงานสุขาภิบาลอาหาร สร้างความมั่นใจผ่านมาตรฐานสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว ผ่านเกณฑ์ "อาหารสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"

ชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี จ.นครสวรรค์ โดย นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ "ท่องเที่ยวปลอดภัย ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ปลอดภัยได้มาตรฐาน ในแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี" ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

พญ.อัจฉรา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับสุขาภิบาลอาหารของประเทศไทยควบคู่กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการดำเนินงานเศรษฐกิจสุขภาพ และเมืองสุขภาพดี ให้ประชาชนกินดี อยู่ดี เพิ่มมูลค่าชุมชน

สร้าง Safety Tourism ด้วยการขับเคลื่อนมาตรการสุขาภิบาลอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมอนามัยดำเนินงานด้วยการจับมือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

สาธารณสุข ร่วมยกระดับ \"ตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี\"  

ทั้งนี้ กรมอนามัย จึงได้ยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ SAN และ SAN Plus (Sanitation, Anamai, Nutrition) "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" เพื่อสร้างมาตรฐานสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะช่วงงานเทศกาลสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งที่จัดงานยิ่งใหญ่ทุกปี มีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก

สิ่งที่กรมอนามัยให้ความสำคัญ คือ ความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ซึ่งเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี รวมทั้งจังหวัดนครสวรรค์ยังคงยกระดับมาตรฐานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 

โดยมอบป้ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินงานผ่านเกณฑ์เมืองสุขภาพดี ทั้งหน่วยงานของจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ได้รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ 4 ประเภทรางวัล จำนวน 17 หน่วยงาน ดังนี้

รางวัลเมืองสุขภาพดี (Healthy Cities) 

1.ประเภทระดับทอง คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

2. ประเภทระดับเงิน ได้แก่ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลตำบลบ้านแดน และเทศบาลตำบลบางละมุง จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

3.ประเภทระดับทองแดง ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยนาท เทศบาลตำบลโพงาม เทศบาลตำบลบางขุด เทศบาลตำบลธรรมามูล เทศบาลบ้านเซี่ยน จังหวัดชัยนาท เทศบาลตำบลโกรกพระ เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จังหวัดชัยนาท จำนวน 21 แห่ง 

สาธารณสุข ร่วมยกระดับ \"ตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี\"  

นอกจากนี้ มอบป้ายมาตรฐาน SAN plus และป้ายมาตรฐาน GREEN Health Attraction ให้กับผู้ประกอบการกองเสบียงฟาร์ม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการการันตรีคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว 

สำหรับเทศกาลตรุษจีน กรมอนามัยขอให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ล. อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 

1) เลือกซื้ออาหาร เซ่น ไหว้ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือมีป้ายรับรองของราชการ 

2) ล้างผัก-ผลไม้ และเนื้อสัตว์ให้สะอาดก่อนนำมาปรุงประกอบอาหาร 

3) เลี่ยงอาหารเสี่ยง เช่น ยำต่าง ๆ และปรุงประกอบอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง 

4) ลดระยะเวลาการจุดธูป โดยดับให้เร็วขึ้น หรือใช้ธูปสั้น และลดปริมาณการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อลดควัน และป้องกันฝุ่น เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันควัน PM10 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากการประกอบพิธี

สาธารณสุข ร่วมยกระดับ \"ตรุษจีนปากน้ำโพ 108 ปี\"   โดยใช้ธูปขนาดสั้นไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทองทีละน้อย ๆ เพื่อลดปริมาณควัน และดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด 

การจับจ่ายสินค้าเพื่อประกอบพิธีตรุษจีน เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลาในการเดินทาง สามารถใช้การสั่งซื้อสินค้าประกอบพิธีทางออนไลน์แทน

ทั้งนี้ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้ ระวังสินค้าเก่าเก็บที่อาจเสี่ยงเชื้อราควรพิจารณาภาพประกอบการขายสินค้าอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเบื้องต้น รวมถึงเมื่อได้รับสินค้าควรสังเกตบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด ซองบรรจุไม่มีรูรั่ว และอ่านฉลากให้ครบถ้วน ตั้งแต่ชนิด ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิต หรือวันเดือนปีที่หมดอายุ