เช็คแนวทาง-เงื่อนไขจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ

18 ม.ค. 2567 | 20:06 น.

กรมบัญชีกลาง อัปเดตหลักเกณฑ์-เงื่อนไข การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2 รอบโดยสมัครใจสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-Payroll คลิกรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ได้ที่นี่

กรมบัญชีกลาง แจ้งรายละเอียดขั้นตอน พร้อมวิธีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยล่าสุดได้อัปเดตตามรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่รับเงินเดือนผ่านระบบ e-Payroll เท่านั้น 

ยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน/ค่าจ้างประจำต่อส่วนราชการของตนเอง 

 • ข้าราชการยื่นตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566
 • ลูกจ้างประจำยื่นตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

2.ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องยื่นแบบแสดงความประสงค์ 

รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ 2 รอบ

 • รอบแรก วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น) 
 • รองสอง  ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ 

แบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการ 

แบบ 1 ขรก. :

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น 

แบบ 2 ขรก.:

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคมของทุกปี 

แบบ 3 ขรก.: 

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ และยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงฯ เช่น บรรจุใหม่/กลับเข้ารับราชการ/โอนย้าย 
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือ วันกลับเข้ารับราชการ หรือโอนย้าย 

เช็คแนวทาง-เงื่อนไขจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ

แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำ มี 2 แบบ

แบบ 1 ลจ. :

 • สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567เท่านั้น 

แบบ 2 ลจ. :

 • สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้าง ยื่นแบบภายในวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี 
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ ธ.ค.ของทุกปี

ตารางการจ่ายเงินข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ

 • กรณีเงินเดือนข้าราชการ เริ่มจ่าย 16 มกราคม 67
 • กรณีค่าจ้างลูกจ้างประจำ เริ่มจ่าย 15 มีนาคม 2567

-ไม่รวมข้าราชการท้องถิ่น และผู้รับบำนาญ

-สามารถแจ้งเปลี่ยนความประสงค์ได้ปีละ ครั้งในช่วงวันที่ 1-15 ธันวาคมของทุกปี 

-เจ้าหน้าที่กองคลัง ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือน 1 ครั้งเหมือนเดิม 

เช็คแนวทาง-เงื่อนไขจ่ายเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ 2 รอบ

ข้อมูล กรมบัญชีกลาง