บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ เคาะจัด “สงกรานต์ 2567” ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ

09 ม.ค. 2567 | 09:08 น.

บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ นัดแรกปี 2567 ไฟเขียวหลักการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ นายกฯ สั่งคมนาคม เตรียมความพร้อมคนเข้าร่วมงานจำนวนมาก ดัน ป.ย.ป. เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน

วันนี้ (9 มกราคม 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าร่วมงานดังกล่าว ที่คาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของรถ เครื่องบิน ที่พัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

โดยให้คณะทำงานฯ ไปหารือกับกระทรวงคมนาคม ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีการบริหารจัดการเรื่องการเดินทางได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นเรื่องงบประมาณซึ่งมีการตั้งไว้จำนวนมาก ขอให้พิจารณาถึงความคุ้มค่า คำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ

 

การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567

ขณะเดียวกันยังเห็นชอบข้อเสนอโครงการของอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ เป้าหมาย ทั้ง 11 สาขา ประกอบด้วย สาขาเฟสติวัล สาขาท่องเที่ยว สาขาอาหาร สาขาศิลปะ สาขาออกแบบ สาขากีฬา สาขาดนตรี สาขาหนังสือ สาขาภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ สาขาแฟชั่น และสาขาเกม โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณพิจารณากรอบวงเงินและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป

อีกทั้งยังเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ จำนวน 3 เทศกาล ในวงเงิน 3 ล้านบาท โดยมอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการพิจารณา และมอบสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

 

บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ เคาะจัด “สงกรานต์ 2567” ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ

พร้อมนี้ยังเห็นชอบพิจารณาให้สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ดำเนินการ บูรณาการ และขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อน 

2. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก และจัดทำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

4. ประสาน และบูรณาการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความคืบหน้าและผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

 

บอร์ดซอฟต์พาวเวอร์ เคาะจัด “สงกรานต์ 2567” ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ